Filosofie Politica


Structură

Preşedintele partidului conduce activitatea generală a partidului, activitatea Comitetului Executiv Naţional şi Biroul Permanent Naţional şi răspunde în faţa Congresului de activitatea generală a Partidului Social Democrat. Preşedintele este ales prin vot secret de către Congres pentru un mandat de 4 ani şi reprezintă partidul în societatea românească, în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.

Preşedintele de Onoare al PSD este desemnat de către Congres, prin vot, pentru un mandat de patru ani, dintre personalităţile recunoscute ale partidului. Preşedintele de Onoare al PSD participă cu drept de vot la lucrările organelor naţionale de conducere.

Secretarul general conduce serviciile funcţionale la nivel central şi relaţia cu organizaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti. Acesta coordonează Secretariatului Executiv al PSD format din 7 – 9 secretari executivi. Secretarii executivi sunt desemnaţi de Comitetul Executiv Naţional, la propunerea preşedintelui după consultarea secretarului general.

Biroul Permanent Naţional este organismul operativ de analiză şi decizie a partidului. Acesta are următoarea componenţă: Preşedintele PSD, Preşedintele de Onoare al PSD , Secretarul general al PSD, vicepreşedinţii ai PSD. La lucrările Biroului Permanent Naţional participă preşedintele Consiliului Naţional, liderii grupurilor parlamentare, preşedinţii organizaţiilor de femei şi tineret, trezorierul, directorul Institutului Social Democrat, reprezentantul preşedinţilor consiliilor judeţene administrative, reprezentantul primarilor de municipii şi reprezentantul Ligii Naţionale a Primarilor şi Consilierilor PSD. Biroul Permanent Naţional se întruneşte săptămânal, de regulă lunea. Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii: Organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate după caz, de către Congres, Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv Naţional; Elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Comitetului Executiv Naţional; Orientează activitatea grupurilor parlamentare; Înfiinţează şi coordonează comisii de lucru în probleme de doctrină, programe şi strategii electorale; Înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică a situaţiei economice, şi sociale, interne şi internaţionale; Administrează patrimoniul partidului.

Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală veghează la aplicarea riguroasă a Statutului PSD şi sesizează forurile de partid în legătură cu hotărârile nestatutare, reprezentând organul de jurisdicţie internă, constituit la nivel naţional, cu activitate permanentă. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală are competenţe de: Cercetare şi constatare a existenţei conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, precum şi a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului şi a normelor morale de comportament de către membrii Consiliului Naţional, miniştri, secretari de stat, preşedinţi ai Consiliilor judeţene administrative, care nu sunt membri ai Consiliului Naţional; Cerceteare a conflictele intervenite între organele de conducere din judeţe diferite, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel naţional, şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetul Executiv Naţional al PSD; Soluţioneazăre definitivă a contestaţiilor împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile Judeţene de Arbitraj şi Integritate Morală. Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală se alege de către Congresul PSD pentru un mandat de 4 ani şi este compusă din 48 de membri.

Comitetul Executiv Naţional coordonează întreaga activitate a partidului între şedinţele Consiliului Naţional. Comitetul Executiv Naţional al PSD analizează, dezbate şi hotărăşte asupra problemelor fundamentale ale activităţii partidului privind: programul, strategia electorală, alianţele politice şi electorale, programul de guvernare, structura şi componenţa nominală a Guvernului, validarea alegerilor preliminare de partid pentru desemnarea candidaţilor pentru senatori, deputaţi, europarlamentari şi aleşi locali, comasarea prin absorbţie sau fuziunea cu alte partide; înţelegerile de colaborare ale PSD cu patronatele şi confederaţiile sindicale; strategia de selecţie, pregătire, formare şi promovare a resurselor umane ale partidului, organizarea şi desfăşurarea alegerilor interne de partid, coordonarea activitatăţii Organizaţiei de Tineret şi a Organizaţiei de Femei. Hotărârile adoptate sunt validate de către Consiliul Naţional. Comitetul Executiv Naţional este format din Preşedintele PSD, Preşedintele de Onoare al PSD, Secretarul general al PSD, vicepreşedinţii PSD, Preşedintele Consiliului Naţional, preşedinţii organizaţiilor judeţene, ai sectoarelor şi al Organizaţiei municipiului Bucureşti, preşedintele Organizaţiei de femei şi preşedintele Organizaţiei de tineret. Comitetul Executiv Naţional este validat de Consiliul Naţional. Comitetul Executiv Naţional al PSD se întruneşte o dată la două luni şi ori de câte ori este nevoie.

Consiliul Naţional al PSD este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două congrese. Acesta este alcătuit din maximum 751 membri, aleşi dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele judeţene şi a municipiului Bucureşti, sau propuşi de Congres.Consiliul Naţional al PSD alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Consiliului Naţional şi trezorierul, validează componenţa Comitetului Executiv Naţional şi a Biroului Permanent Naţional; hotărăşte încheierea alianţelor politice, precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice; audiază rapoartele de activitate prezentate de membrii Biroului Permanent Naţional, de preşedintele Comisiei de Arbitraj şi Integritate Morală, de preşedintele Comisiei Naţionale de Control Financiar şi de trezorier şi hotărăşte în consecinţă pe baza mandatului dat de Congres, potrivit dispoziţiilor Statutului; răspunde de organizarea campaniilor electorale prezidenţiale, parlamentare, europarlamentare şi locale; analizează activitatea grupurilor parlamentare, a organizaţiilor de femei şi tineret, a Ligii Naţionale a Primarilor şi Consilierilor PSD; validează hotărârile Comitetului Executiv Naţional privind Programul de guvernare şi confirmă propunerile de membri ai Guvernului; soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliile organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei municipiului Bucureşti; soluţionează divergenţele ivite între Consiliile organizaţiilor judeţene, respectiv al organizaţiei municipiului Bucureşti şi Comitetul Executiv Naţional în legătură cu desemnarea candidaţilor pentru alegeri legislative, în situaţia în care acestea persistă; aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului, hotărăşte asupra execuţiei acestuia. Consiliul Naţional al PSD se întruneşte anual şi de câte ori este nevoie. Deputaţii, senatorii şi europarlamentarii care nu fac parte din Consiliul Naţional participă la întrunirile acestuia fără drept de vot. Consiliul Naţional poate hotărî, la propunerea Biroului Permanent Naţional, organizarea de forumuri, ligi, asociaţii, cluburi şi alte asemenea organisme pentru promovarea strategiilor din Programul Politic al PSD, în societatea românească şi în parteneriat cu sindicatele. Relaţia partid – sindicate precum şi modalităţile concrete de colaborare vor fi stabilite de Biroul Permanent Naţional.În cadrul PSD funcţionează: Forumul Naţional al Muncitorilor; Forumul Naţional al Agricultorilor; Forumul Naţional al Ecologiştilor; Forumul Naţional al Oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă şi Liga Pensionarilor. În vederea elaborării de programe şi strategii ale PSD în domeniile vieţii de partid se pot constitui consilii consultative pe probleme de: analiză politică, imagine şi relaţii cu mass-media; organizare şi resurse umane. Consiliul Consultativ pentru Problemele Minorităţilor Naţionale al PSD desfăşoară activităţi pentru identificarea problemelor specifice cu care se confruntă minorităţile naţionale din România şi elaborează soluţii şi propuneri adecvate pentru rezolvarea lor.

Forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat este Congresul, care se convoacă o dată la 4 ani sau în cazuri extraordinare. Congresul PSD este compus din delegaţi aleşi, prin vot secret, de către Conferinţele judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi are următoarele atribuţii: adoptă sau modifică Statutul PSD şi Programul politic al partidului; stabileşte orientările, strategia şi tactica partidului pentru perioada dintre două congrese; alege preşedintele partidului, vicepreşedinţii, secretarul general, ceilalţi membri ai Consiliului Naţional, Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală şi Comisia Naţională de Control Financiar; desemnează candidatul PSD la funcţia de Preşedinte al României şi primul – ministru în situaţia câştigării alegerilor; soluţionează eventuale contestaţii împotriva hotărârilor celorlalte organe centrale ale PSD.

Tineretul Social Democrat
Pentru stimularea participării tineretului la viaţa politică, în cadrul Partidului Social Democrat funcţionează Tineretul Social Democrat, căreia îi revine principala responsabilitate a activităţii politice a partidului în domeniul tineretului. Din organizaţia de tineret TSD, pot face parte tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani, care au calitatea de membru al PSD, precum şi tineri care au împlinit vârsta de 16 ani. TSD urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective:realizarea de analize privind starea tineretului român; elaborarea ofertelor politice ale partidului, adresate tinerilor, care vor fi incluse în programul electoral şi programul de guvernare;iniţierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, distractive, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor; organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia.
În cadrul organizaţiilor locale ale PSD funcţionează organizaţii de tineret. În cadrul TSD funcţionează Liga Studenţilor, Liga Elevilor şi alte cluburi şi ligi pe probleme specifice tineretului. Recent, în cadrul TSD a fost înfiinţată Liga Tinerilor Întreprinzători Social Democraţi, al carui preşedinte este vicepreşedintele structurii, Robert Sorin Negoiţă. TSD este afiliată la organizaţia internaţională a tineretului social democrat – IUSY şi la cea europeană – ECOSY.


%d blogeri au apreciat: