Filosofie Politica


Doctrina Partidului Noua Generaţie

CAPITOLUL I

IDENTITATEA POLITICĂ ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE ALE PNG-CD

Secţiunea 1
Identitatea politică

Partidul Noua Generaţie – Creştin Democrat este o organizaţie politică de dreapta, creştină, naţionalistă, europeană, din familia europeană modernă a partidelor populare, creştin democrate, conservatoare.

PNG-CD este un partid creştin-democrat din familia creştinismului răsăritean, predominant ortodox, care se integrează natural în familia europeană mai mare a partidelor populare şi creştin-democrate.

Secţiunea 2
Obiectivele strategice ale PNG-CD
Lupta politică a PNG-CD vizează realizarea principalului său obiectiv strategic – renaşterea morală, spirituală şi creştină a naţiunii române.
Cele trei obiective strategice subordonate, care vin în sprijinul realizării obiectivului strategic principal sunt următoarele:
a) consolidarea democratică a României;
b) realizarea prosperităţii materiale a tuturor cetăţenilor României, prin promovarea simultană a economiei capitaliste şi a solidarităţii creştine;
c) consolidarea integrării euro-atlantice, prin promovarea politicilor calitative care să finalizeze integrarea formală a României în NATO şi Uniunea Europeană.

Efectele comunismului asupra stării intelectuale şi morale a naţiunii române au fost dezastruoase. Nu trebuie să uităm
vreodată politica de genocid dusă de regimul comunist şi
stăpânii atei împotriva naţiunii române, a elitelor politice, militare, intelectuale, bisericeşti, împotriva acestui popor credincios (ne aflam încă pe locul III in Europa, ca grad de religiozitate, după Malta şi Polonia) căruia i-au fost luate proprietăţile şi s-a încercat să i se ia şi credinţa. Nu a existat niciodată în istoria poporului român vreo catastrofă mai mare decât comunismul.
Comunismul nu a reprezentat niciodată aspiraţiile poporului creştin român sau interesele naţionale. Deşi politica de decreştinare dusă de comunism a eşuat în cele din urmă, moştenirea comunistă şi prelungirea postcomunistă a totalitarismului au dus la alienarea etică şi spirituală a naţiunii: milioane de oameni au fost dezrădăcinaţi spiritual şi moral, prin spălarea ateistă a creierelor, prin ridicarea partidului unic şi a conducătorului său la statutul de valori supreme în societate, aceste urmări pot fi azi lesne identificate în existenţa unui număr mare de români care muncesc şi trăiesc în străinatate şi în existenţa nostalgicilor aflaţi printre concetăţenii noştri. Nostalgicii aparţin atît indivizilor din generaţiile vechi, cît şi unora din generaţiile noi, care, din cauza unui pervers revizionism istoric, cred că au existat „multe lucruri bune” în totalitarismul comunist. Urmele deceniilor de comunism nu
s-au şters prin căderea regimului ateu, nici cu trecerea anilor.
Fibra morală a naţiunii a fost afectată profund de comunism, după cum a fost slăbită şi capacitatea morală de rezistenţă faţă de consecinţele anarhice ale liberalizării clientelare, în folosul păturilor nomenclaturiste, securiste şi a profitorilor.

PNG-CD consideră drept o eroare politică şi etică majoră atitudinea celor care cred că refugiul în nostalgia după comunism şi Ceauşescu este remediul împotriva consecinţelor
negative ale unei tranziţii prost administrate către democraţie
şi capitalism de către actori politici imorali, incompetenţi, corupţi şi cinici.
Doar prin reîntoarcerea la credinţa în Dumnezeu şi la valorile creştine pot fi combătute efectele negative ale comunismului şi perioadei de tranziţie – ateismul, relativismul etic, consumerismul, cinismul politic, lăcomia oligarhică.
Renaşterea creştină, morală şi spirituală a naţiunii nu se poate petrece însă într-un climat dominat de lideri politici a căror formaţie morală şi profesională s-a făcut exclusiv în şcoli comuniste (bolşevice).
Libertatea de credinţă postcomunistă a permis înflorirea dirijată a ideologiilor şi forţelor politice şi culturale atee sau care nu au nimic sfânt, promotoare agresive ale relativismului etic şi ale societăţii consumeriste şi de divertisment, în care sistemele creştine de referinţă şi simbolurile creştine sunt ignorate, ironizate, marginalizate sau chiar alungate din spaţiul public.
PNG-CD militează pentru reconstrucţia morală a României pe baza principiilor creştine ale credinţei în Dumnezeu, iubirii aproapelui şi decalogului biblic, pe baza principiilor şi valorilor creştin-democrate.
PNG-CD îşi bazează doctrina, acţiunea politică şi economică pe dreptul divin şi natural, pe adevăruri evidente prin ele însele – toţi oamenii au fost creaţi egali în drepturi, Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu drepturi inalienabile (dreptul la viaţă, libertate şi bunăstare), cu capacitatea de a gândi logic şi de a face, în cunoştinţă de cauză, distincţia dintre bine şi rău.
Din acest motiv, Partidul Noua Generaţie-Creşttin Democrat este inamicul natural şi de drept al tuturor actorilor politici care au împiedicat şi împiedică realizarea acestor drepturi inalienabile ale cetăţenilor ţării noastre şi îşi propune marginalizarea lor în viaţa politică.
PNG-CD va promova consecvent morala creştină, educaţia în spiritul lui Hristos, iubirea aproapelui şi politica în interes public.

CAPITOLUL II
VALORILE, PRINCIPIILE ŞI IDEILE PNG-CD

A. Valorile creştin-democraţiei europene şi româneşti

Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat pune în centrul doctrinei sale concepţia creştină despre om, valorile şi principiile creştin-democraţiei europene (libertatea, responsabilitatea, egalitatea, dreptatea, solidaritatea, subsidiaritatea, securitatea socială, dezvoltarea durabilă).

Secţiunea 1
Principiul Libertăţii

Libertatea în concepţia creştin-democrată înseamnă dezvoltarea liberă a individului: ca fiinţă morală, înzestrată de Dumnezeu cu capacitatea de a alege în cunoştinţă de cauză între bine şi rău, cu o demnitate unică şi transcendentă, omul poate decide şi acţionează raţional şi responsabil. Sarcina politicii democratice este de a-i asigura omului cadrul instituţional, constituţional şi legal al drepturilor, obligaţiilor şi libertăţilor fundamentale, care să garanteze fiecărui individ dreptul de a-şi folosi şi îmbunătăţi capacităţile, abilităţile, talentele, aptitudinile.

Libertatea individului nu are sens decât prin recunoaşterea libertăţii semenilor.
În concepţia creştin-democrată, libertatea fiecăruia este limitată de libertatea celorlalţi, de legile drepte, de răspunderea pentru generaţiile viitoare şi păstrarea Creaţiei divine.
Valoarea libertăţii individuale nu înseamnă absolutizarea individualismului şi egoismului, care afectează libertatea şi demnitatea celorlalţi, sau a anarhiei, care afectează ordinea divină şi ordinea socială. Fiecare persoană are însă datoria de a-şi asuma responsabilitatea pentru viaţa şi acţiunile sale.

Este o responsabilitate triplă: în faţa lui Dumnezeu, în sens creştin, în faţa propriei conştiinţe şi în faţa comunităţii. Libertatea în sens creştin este comunitară. Ea implică responsabilitate individuală şi comunitară (în familie, comunitate-vecinătate, în şcoală şi la locul de muncă, în timpul liber şi în viaţa civică, în politică, ceea ce presupune a lucra în interesul public, naţional şi european).
PNG-CD militează pentru consolidarea spiritului civic, a răspunderii comunitare la nivelul societăţii civile, la nivelul mentalităţilor colective. Libertatea individuală nu are sens fără realizarea dreptăţii sociale. În România postcomunistă, ca şi în alte ţări foste comuniste, condiţiile de viaţă ale oamenilor stau în calea libertăţii lor individuale, a realizării lor sociale.

Este o datorie sfântă pentru PNG-CD să contracareze prin mijloace adecvate suferinţa semenilor, sărăcia şi nevoile acestora, să îndepărteze dependenţele şi umilinţele inacceptabile, să asigure nevoile materiale pentru dezvoltarea libertăţii şi demnităţii.

Secţiunea 2
Principiul Egalităţii

Egalitatea este o valoare politică-juridică şi decurge din faptul că Dumnezeu i-a înzestrat pe toţi oamenii în mod egal cu dreptul la viaţă, libertate şi bunăstare.
Revoluţia morală înfăptuită de Iisus Hristos a constat în a arăta că toate neamurile sunt chemate la Dumnezeu, toate popoarele sunt „alese”, toţi oamenii sunt egali în faţa Lui. În termenii drepturilor omului şi ai dreptului constituţional, aceasta înseamnă egalitate politică, egalitate în drepturi, egalitate în faţa legii, egalitate în justiţie.Valorile libertăţii individuale şi egalităţii reprezintă fundamentul dreptăţii.
Dreptatea oferă protecţie faţă de bunul plac şi abuzul de putere.
În România postcomunistă se discută mult despre libertate, iar libertatea cuvântului şi libertatea de asociere au avut parte de realizări palpabile, în timp ce egalitatea în faţa legii este o cvasificţiune. Este suficient a aminti de numeroasele condamnări primite de oameni care au furat pentru a supravieţui, dar şi de numeroasele furturi de milioane de dolari comise de oligarhi şi politicieni, rămase nepedepsite, pentru ca toată lumea să înţeleagă precaritatea statului de drept.
Egalitatea dintre bărbaţi şi femei rămâne un principiu constituţional demagogic câtă vreme milioanele de contraexemple ale încălcării sale reprezintă realitatea cotidiană.

Secţiunea 3
Principiul Solidarităţii

Solidaritatea decurge din principiul creştin al iubirii aproapelui, care, în doctrina şi acţiunea politică a PNG-CD, se concretizează în servirea interesului public, în preocuparea de a face posibilă o viaţă umană pentru toţi.
Demnitatea fiecărui individ este dată de Dumnezeu şi există în mod natural, iar orice societate care încalcă demnitatea şi libertatea individuală se îndepărtează de poruncile divine şi de învăţăturile lui Hristos, devenind falsă în ordine divină şi naturală.

Solidaritatea nu există în România (nici măcar la nivelul mişcării „Solidarnosc” din Polonia), iar demnitatea a milioane de oameni a fost călcată în picioare.
Solidaritatea începe cu protecţia celor neajutoraţi a căror listă e foarte lungă în România: copiii străzii, orfanii, copiii din familiile sărace şi din familiile monoparentale, familiile sărace, tinerii lipsiţi de mijloace elementare pentru a se educa şi afirma social, bătrânii, persoane cu dizabilităţi etc.
Solidaritatea cu cei neajutoraţi nu mai este solidaritate dacă este lăsată la voia statului şi a întâmplării.

Solidaritatea are valoare şi sens doar dacă începe din societatea civilă, de la nivel microsocial, de la individ şi de la grupurile cele mai mici ale societăţii (familii, asociaţii, biserici, societăţi creştine, fundaţii caritabile, organizaţii nonguvernamentale) până la nivel macrosocial, care include grupurile mari ale societăţii civile (partide politice, sindicate, patronate, grupuri de interese).
Solidaritatea se împlineşte la nivelul colaborării dintre societatea civilă şi instituţiile publice, guvern, parlament, administraţie publică. Menţinerea vie a spiritului creştin în societate este o acţiune politică de tip conservator, dar dacă luăm în considerare starea morală şi intelectuală a naţiunii române, ca şi a altor naţiuni moderne, este o acţiune revoluţionară, care impune o politică absolut novatoare. Individul şi comunitatea sînt dependenţi de principiul solidarităţii. Fiecare cetăţean are datoria de a contribui la construirea comunităţii, la dezvoltarea societăţii.
Comunitatea are datoria de a nu permite ca vreun cetăţean să fie privat de drepturile şi libertăţile sale. Fiecare cetăţean trebuie să se simtă solidar cu ceilalţi cetăţeni.
Proiectul naţional al PNG-CD se bazează pe principiul solidarităţii – îmbunătăţirea simţului comuniunii civice şi al solidarităţii între toate grupurile sociale şi între toţi indivizii.
Ca partid creştin democrat, PNG-CD respinge dogmele liberalismului (care consideră că individul este ghidat, în tot ceea ce face, exclusiv de interesul personal, egoist, de dorinţa de înavuţire cu orice preţ şi de afirmare personală în dauna tuturor celorlalţi) şi ale social-democraţiei, ale cărui dogmei impun că solidaritatea poate funcţiona doar prin instituţiile statului, prin promovarea axiomelor protecţiei sociale.
Această respingere nu se poate face însă fără a recunoaşte responsabilitatea reciprocă a fiecăruia în parte, a comunităţii (societăţii civile) şi a reprezentanţilor, aleşi sau desemnaţi de cetăţeni, din instituţiile statului.
Principiul solidarităţii înseamnă colaborarea solidară a tuturor. Formele elementare ale solidarităţii sunt ajutorul şi sprijinul dintre indivizi, în relaţia personală reciprocă nemijlocită, în familie, între vecini şi colegi de serviciu sau de şcoală, facultate, în comunităţile locale şi asociaţiile societăţii civile, dar mai ales solidaritatea celor înstăriţi, sau cu o situaţie materială normală, cu semenii lor săraci, copii orfani sau abandonaţi, persoane cu dizabilităţi, bătrâni fără sprijin, familii cu mulţi copii sau cei loviţi de nenorociri naturale, sociale şi economice (cutremure, inundaţii, cartiere şi zone defavorizate).
Statul trebuie să sprijine, în limitele posibilului ajutorarea responsabilă, dar să o şi pretindă. În concepţia creştin-democrată, statul nu este o entitate abstractă, inumană, impersonală, atemporală, ci o construcţie instituţională vie, bazată pe un contract social, pe valori, norme şi proceduri stabilite, de comun acord, de actori politici legitimi, pe baza valorilor creştine şi a altor valori compatibile social, prin intermediul principiului solidarităţii. Dacă statul prin funcţionarii şi instituţiile sale nu corespunde normelor şi standardelor contractului social, dacă statul nu răspunde principiilor dreptăţii, justiţiei, solidarităţii, el trebuie reformat, îmbunătăţit, ba chiar revoluţionat, schimbat. În România, PNG-CD consideră că statul actual nu răspunde principiilor dreptăţii, justiţiei, solidarităţii, după cum nu răspunde nici măcar principiilor definite de Constituţiile din 1991 sau 2003.

Statul postcomunist este alcătuit din două straturi birocratice parazitare suprapuse: stratul inferior şi cel mai numeros este alcătuit din birocraţii de carieră, care au rămas în
poziţii, chiar şi după schimbarea de regim politic, după fiecare alternanţă guvernamentală, şi cărora ideea de „funcţionar aflat
în serviciu public” (în engleză „public servant”) le este străină,
deşi sînt plătiţi din taxele luate de la noi, cetăţenii acestei ţări; stratul superior, care este alcătuit din reprezentanţii forţelor politice care au condus România din 22 decembrie 1989 până în prezent, şi, care, şi-au subordonat instituţiile intereselor personale şi intereselor de grup, gaşcă, clientelă, acest strat este instabil şi provizoriu, dar, din pricina timpului limitat în care are acces la resurse încearcă să compenseze limitarea temporală printr-un jaf rapid şi de proporţii.
În concluzie, PNG-CD pune în centrul acţiunii sale politice acţiunea revoluţionară de schimbare a mecanismelor de funcţionare a statului, de impunere a unei alte logici instituţionale, care să servească interesul public.

Secţiunea 4
Principiul subsidiarităţii

Subsidiaritatea porneşte de la principiul că îndeplinirea libertăţii presupune modelarea vieţii, bazată pe răspunderea proprie a fiecăruia. Societatea şi statul trebuie să servească persoanele şi bunăstarea comună.
Principiul subsidiarităţii presupune necesitatea ca statul şi comunitatea largă („cetăţile” sau „metropolele”, comunele, regiunile, organizaţiile suprastatale) să renunţe la preluarea unor sarcini care pot fi îndeplinite mult mai bine de cetăţeni particulari sau de comunităţi mai mici.
Oamenii şi comunităţile au dreptul de a obţine ceea ce pot din proprie iniţiativă, mai ales că cetăţeanul şi comunitatea mică au interesul şi pot realiza mult mai bine, singuri sau prin colaborare voluntară, o serie de acţiuni. De aceea, ei trebuie lăsaţi să-şi realizeze proiectele personale şi comunitare.

Principiul subsidiarităţii este principiul cheie al descentralizării şi integrării europene. Comunitatea mai mare, statul, trebuie să devină activ doar cînd exigenţele de organizare socială depăşesc interesul limitat ori capacitatea şi resursele indivizilor şi comunităţilor mai mici. Acelaşi principiu se va aplica din momentul integrării României în Uniunea Europeană.
În România postcomunistă, centralismul administrativ şi mentalităţile comuniste remanente obligă la o politică creştin-democrată dedicată realizării sistematice a principiului subsidiarităţii, pentru realizarea unei descentralizări administrative puse total în slujba comunităţilor locale, în organizările care să corespundă, din punctul de vedere al eficienţei instituţionale, nevoilor cetăţenilor şi standardelor stabilite de experţi.

Secţiunea 5
Securitatea socială

Securitatea socială decurge din principiile solidarităţii şi subsidiarităţii. Prin securitatea socială, sunt asumate de către comunitate acele riscuri cărora individul singur nu le poate face faţă singur. Eşecul guvernărilor de până acum din România a decurs din încercarea etatistă de a asigura protecţie socială, în absenţa mecanismelor solidarităţii şi subsidiarităţii.
În concepţia creştin-democrată, statul şi societatea civilă sunt complementare. Fără acţiunea lor solidară nu este posibilă asigurarea securităţii sociale, care nu trebuie lăsată la voia întâmplării, aşa cum doresc teoreticienii statului minimal şi ai economiei libere de piaţă. În acelaşi timp, fără prosperitate nu se poate realiza nimic, însă până acum, istoria a dovedit că doar capitalismul poate crea prosperitatea generală.

Secţiunea 6
Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă este principiul consolidării democratice al societăţilor care protejează oportunităţile generaţiilor viitoare. În acord cu principiile creştin-democraţilor şi popularilor europeni, PNG-CD defineşte politica democratică drept o activitate de dezvoltare durabilă,
care include protecţia şi consolidarea statului de drept, a prosperităţii publice, a stării morale şi intelectuale a naţiunii, a mediului înconjurător, a finanţelor publice, a pensiilor şi a solidarităţii sociale, a situaţiei indivizilor, a copiilor, tinerilor, maturilor şi bătrânilor. Politicile publice din aceste domenii nu pot fi concepute doar pentru uzul şi folosinţa generaţiilor prezente, ci cu perspectiva moştenirii lor de către copiii şi nepoţii noştri.
PNG-CD crede că prosperitatea de mâine începe azi şi că ea nu se realizează prin „sacrificiile” actualei generaţii (aşa cum ne învăţau comuniştii), ci prin faptul că generaţiile active şi cei care s-au retras deja din activitate trebuie să se bucure de ea imediat.
Toate aceste obiective lipsesc din programele şi, mai ales, din acţiunile politice ale celorlalte partide. PNG-CD nu numai că le-a inclus în doctrina sa şi în programele sale, dar vrea să le şi realizeze practic. A venit vremea ca în România să se facă politică cu adevărat.
Aceste valori (care au fost definite în documente programatice ale creştin-democraţilor din diferite partide occidentale sau ale popularilor europeni, valorificate maximal de democraţii creştini germani), nu trebuie preluate mimetic şi reproduse mecanic, ci adaptate realist la stadiul în care se află procesul de tranziţie de la regimul comunist totalitar la democraţia consolidată de tip occidental, din partea orientală a Europei. Prin urmare, pentru aplicarea acestor principii, trebuie reformate atât viaţa politică, cît şi societatea.
Într-o naţiune distrusă moral de comunism şi profund viciată în postcomunism de anarhie şi relativism etic, cinism, oportunism şi aplicarea dogmatică, antiumanistă, anticreştină şi antinaţională a „corectitudinii politice,” menirea creştin-democraţiei este crucială.

Secţiunea 7
Prioritatea absolută a PNG-CD

Ca partid creştin, PNG-CD consideră că, într-o societate cu fibra morală şi mentalităţile pervertite sau chiar distruse de ateismul comunist, de utilitarismul şi hedonismul postcomunist, prioritatea absolută este afirmarea credinţei în Dumnezeu.
Nevoia de credinţă în Dumnezeu şi a unui sprijin instituţional faţă de credinţă a fost recunoscută în toate sondajele de opinie publicate după 1989, în care o pondere constantă (între 80% şi 90%) dintre români declară că instituţia în care au cea mai mare încredere este Biserica.
Pentru a transfera această încredere şi asupra instituţiilor democraţiei, trebuie asumată misiunea politică responsabilă de a pune valorile creştine la baza activităţii politice, de a face legătura între eficienţa instituţională, acţiunea politică în interes public şi iubirea aproapelui.
PNG-CD vrea să redea sau, mai bine spus, să creeze şi să consolideze încrederea oamenilor, a cetăţenilor acestei ţări, în instituţiile democraţiei. Principiile teologico-politice pe care se bazează PNG-CD spun că principalele valori ale democraţiei moderne au origine biblică, creştină, fiind inspirate de învăţăturile lui Moise şi Iisus Hristos.
Acţiunea politică a PNG-CD porneşte de la promovarea în societatea românească şi în cea europeană a adevărului că valorile politice ale democraţiei moderne (egalitate, libertate individuală, dreptate şi solidaritate socială) au ca origine şi fundament teologic valorile morale ale creştinismului.
Prin urmare, acest transfer de încredere la nivel instituţional are o bază axiologică temeinică, dar nu poate fi efectuat decât pe o bază pragmatică, pornind de la fapte creştineşti. Tocmai de aceea, PNG-CD pune la baza acţiunii sale politice iubirea aproapelui, a semenilor, a oamenilor, precum şi servirea interesului public, a binelui comun.
Considerăm că eşecul forţelor politice de până acum de a lucra în interesul public al nostru, al tuturor, se reflectă în nivelul scăzut al încrederii în instituţiile democraţiei, din cauză că nu se poate lucra în interesul public, în condiţiile în care nu există iubirea de aproape.
Prin servirea interesului public, a binelui comun, PNG-CD este un partid al naţiunii, al poporului, un partid popular, naţional, creştin. În acelaşi timp, PNG-CD consideră că, una dintre principalele surse ale modului deficitar, corupt, cinic, discreţionar, nedrept, arbitrar în care îşi desfăşoară activitatea mulţi concetăţeni de-ai noştri din administraţie, guvern, ministere, parlament, justiţie, poliţie, servicii secrete, servicii publice, o constituie faptul că ei sunt lipsiţi de credinţă în Dumnezeu, nu au frica de pedeapsa divină.
Cum să facă judecătorii dreptate pe pământ, când ei nu se tem că vor fi judecaţi la rîndul lor de Dumnezeu?
Cum să guverneze bine şi să administreze ţara corect nişte preşedinţi, premieri, miniştri, secretari de stat ş.a.m.d, care sunt atei, dacă nu cred în Dumnezeu?
Cum pot face politică aceia care nu se roagă la Dumnezeu să le dirijeze paşii şi să-i ajute în tot ceea ce fac, cei care nu au teamă că vor fi pedepsiţi pentru ceea ce fac?
Cum pot să nu îşi repete greşelile politicienii şi funcţionarii publici care nu-şi mărturisesc păcatele nici măcar în faţa reprezentanţilor bisericii, care nu îşi regretă păcatele şi nu încearcă să le îndrepte pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu?
Cei care fură şi au furat în această ţară se tem şi se feresc doar ca să nu fie prinşi de autorităţi, dar nu se gândesc la „Cele zeci porunci” şi, mai ales, la porunca simplă şi imperativă – „SĂ NU FURI!”. Furtul sistematic din această ţară, practicat mai ales de către cei care au avut şi au acces la
funcţii de conducere şi de execuţie, este dovada cea mai concludentă a necredinţei şi a dispariţiei fricii de Dumnezeu.
Toate acestea sunt în conformitate cu doctrina creştin-democrată a responsabilităţii omului în faţa lui Dumnezeu.

Secţiunea 8
Principiile economiei capitaliste şi al creştinismului social

PNG-CD este simultan un promotor al principiilor economiei capitaliste şi al creştinismului social. Doar prin asigurarea unui echilibru între aceste principii aparent contradictorii, se poate încuraja prosperitatea elementelor celor mai merituoase şi dinamice ale societăţii, precum şi protecţia socială solidă a grupurilor şi indivizilor defavorizaţi de tranziţie şi a celor afectaţi de comunism.
După cum arată literatura de specialitate din teoria democratizării ,
Pentru a simplifica lectura acestui document programatic, nu am inclus şi bibliografia de specialitate din domenii diverse, precum teoria partidelor, doctrine politice şi ideologii, teorie politică, societate civilă, cultură politic, teoria democraţiei şi democratizării, teologie politică etc.) democraţia consolidată modern nu poate exista nici într-o economie de comandă, de stat, nici într-o economie de piaţă pură. De aceea, PNG-CD este promotorul conceptului de societate economică – acel set de norme, instituţii şi reglementări socio-politice de natură a media între stat şi piaţă, care sînt acceptate social.

Mai mult, în condiţiile caracterului cvasificţional al statului de drept din România, PNG-CD este un partid al dreptăţii şi justiţiei sociale, al cărui obiectiv strategic este instaurarea statului de drept în România şi separarea reală a puterilor în stat.
.
Dintre cele trei presupuse puteri în stat, doar executivul a funcţionat, în organizări supradimensionate şi lipsite de eficienţă, dar a fost mereu sub comanda partidului de guvernământ sau al algoritmului de coaliţie, ceea ce l-a scos complet de sub controlul celorlalte puteri din stat, precum şi de sub cel al cetăţenilor, aşa cum ar fi fost normal într-o democraţie.

Pentru a simplifica lectura acestui document programatic, nu am inclus şi bibliografia de specialitate din domenii diverse, precum teoria partidelor, doctrine politice şi ideologii, teorie politică, societate civilă, cultură politic, teoria democraţiei şi democratizării, teologie politică etc.
Separarea reală a puterilor în stat presupune scoaterea justiţiei de sub sistemul de comandă politică şi întărirea puterii legislative, nu doar prin creşterea puterii de legiferare, ci şi prin consolidarea funcţiilor de control asupra executivului.
Abia după realizarea acestor deziderate va fi posibilă cercetarea de către justiţie a politicienilor corupţi aflaţi la guvernare dupa 1989, precum şi lupta eficientă împotriva corupţiei instituţionalizate.
Abia după realizarea acestor deziderate va fi posibilă limitarea drastică a fenomenului corupţiei şi prevenirea extinderii influenţei sale dăunătoarea asupra politicului, administraţiei şi afacerilor, presei şi moravurilor publice.

B. PNG-CD, partid al creştinismului oriental, din familia creştin-democrată europeană

Secţiunea 1
Reunificarea creştină

PNG-CD aderă la programul tradiţional şi modern al creştin-democraţiei occidentale, pe care îl adaptează şi îl inovează, în conformitate cu profilul istoric, teologico-politic al creştinismului oriental, cu tradiţiile istorice ale poporului român, dar şi cu nevoia imperioasă de însănătoşire morală şi regenerare spirituală, după tragedia degradării naţiunii creştine româneşti prin comunism.
Când ne întreabă occidentalii, ziariştii, oponenţii politici sau votanţii, care este contribuţia românească la Europa, la Uniunea Europeană, răspunsul este simplu şi complex: toată învăţătura de viaţă şi comuniunea cu Dumnezeu, care derivă din teologia creştin-ortodoxă a Răsăritului, a fostului Imperiu Roman de Răsărit. Istoric vorbind, prin extinderea Uniunii Europene se reface unitatea civilizaţională a Imperiului Roman, de Apus şi de Răsărit, pe bazele căruia s-a construit creştinismul, iar apoi s-a despărţit creştinismul în creştinism occidental şi creştinism oriental.
PNG-CD este purtătorul în Europa al acestui mesaj de reunificare creştină. Este unul din mesajele creştin-democraţiei orientale. În cea mai profundă analiză şi explicaţie a democraţiei scrisă în istorie, Alexis de Tocqueville demonstra că prima instituţie politică a democraţiei din America este religia, care orânduieşte starea morală şi intelectuală a naţiunii.
Ca partid creştin democrat, PNG-CD vrea să facă din religia creştină prima instituţie politică a democraţiei din România. În mod normal, religia creştină ar trebui să fie şi prima instituţie politică a democraţiei din Europa, însă europenii in proiectul Constitutiei Europene ignora deliberat asumarea moştenirii teologico-politice a lui Tocqueville, cu toate demersurile intreprinse de defunctul Parinte Papa Ioan Paul al II lea de a introduce in acest document două paragrafe ce atesta originea creştină a naţiunilor Europei.

Secţiunea 2
Integrarea spirituală a României creştine şi a ortodoxiei în Europa creştină
Ca partid creştin-democrat, PNG-CD susţine integrarea spirituală a României creştine şi a ortodoxiei în Europa creştină. În concepţia PNG-CD, Europa creştină şi România creştină nu sunt spaţii ale intoleranţei religioase, rasiale sau etnice, ci spaţii privilegiate ale afirmării valorilor creştine care stau la baza apariţiei, dezvoltării şi consolidării democraţiilor occidentale.
Problema este că intoleranţa unora şi „corectitudinea politică” a altora pun în pericol caracterul creştin al Europei.
Fenomenul se manifestă şi la noi, periclitând chiar şi caracterul creştin-ortodox predominant al României, de curând s-a pus problema interzicerii icoanelor în şcoli.
Sub jugul comunist, România a fost îndepărtată nu doar de spaţiul fertil al dezvoltării postbelice a democraţiei, nu doar de spaţiul capitalist al formării celor mai prospere naţiuni din istorie, nu doar de spaţiul strategic al apărării valorilor creştine şi democratice, ci şi de spaţiul politic al accederii la putere a partidelor creştin-democrate.
Reintegrarea României în Occident este multidimensională – democratică, capitalistă, strategică, spirituală. PNG-CD susţine o reintegrare prin reciprocitate, iar contribuţia creştină a României poate să aducă un aer nou în Europa.
Într-o lume globalizată inegal, cele mai periculoase ameninţări de securitate la adresa României creştine şi a Europei naţiunilor privesc identitatea. Este o dublă ameninţare identitară: este ameninţată identitatea naţională a României şi identitatea naţiunilor Europei; este ameninţată deopotrivă identitatea creştină a Europei şi a României, în particular, identitatea creştin-ortodoxă a naţiunii române.
Noi considerăm că, aşa cum se produce acum reintegrarea politică a Vestului şi Estului într-o Europă unită,
tot aşa trebuie să se producă reintegrarea creştinismului oriental cu creştinismul occidental, aşa cum a fost creştinismul originar al sfinţilor părinţi. În spiritul primei vizite făcute vreodată pe pămînt ortodox de un Papă catolic – vizita pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în 1999, în România, la invitaţia Patriarhului Teoctist – suntem pentru o integrare spirituală a spiritului creştinismului oriental cu acela al creştinismului occidental. În acest spirit al păstrării identităţii predominant ortodoxe a naţiunii române şi al integrării creştine a Europei, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat promovează reconcilierea istorică între cele două biserici naţionale, româneşti, cea ortodoxă, dominantă şi cea greco-catolică, minoritară, ambele persecutate de comunism, în particular Biserica Română Unită cu Roma, care a fost desfiinţată de regimul stalinist românesc.
Fără împăcare reciprocă, nu este posibilă renaşterea morală, spirituală şi creştină a naţiunii.

România creştină trebuie să depăşească moştenirea malefică a comunismului, care a persecutat creştinismul, dar a şi semănat dihonia între creştinii din bisericile surori.
PNG-CD va acţiona constant împotriva ateismului militant, multiculturalismului dogmatic şi a reprezentanţilor unor curente criptosataniste, care lucrează în vederea subminării spiritului creştin reînviat şi predominant din ţara noastră şi de pe continentul nostru. Astfel, campania dusă pentru interzicerea prezenţei icoanelor în şcoli este o iniţiativă reprobabilă şi abuzivă din punct de vedere teologic, politic, civic, legal şi istoric. Aşa-zisele organizaţii ale societăţii civile sunt străine de spiritul creştin al poporului român, care a mai fost călcat în picioare cînd militanţii atei ai lui Stalin au scos icoanele din şcolile româneşti, după ocuparea României de către sovietici. Este ciudat cum poate cineva să ceară o lege pentru interzicerea icoanelor, când ele au fost puse spontan de către reprezentanţii comunităţilor creştin ortodoxe – adevărata societate civilă românească – în şcoli, ca şi în alte spaţii publice şi private.
Aşa cum s-a ieşit spontan şi la revoluţia anticomunistă din 1989 cu crucea şi icoanele, tot astfel, părinţii şi copiii au simţit nevoia ca, după alungarea spiritului-ateu din şcoli, să ceară sfinţirea lor de către preoţi şi să pună icoane în aceste aşezăminte de cultură.
Nu a existat o lege care să oblige şcolile să pună icoane în sălile de curs. Cum să inventezi o lege pentru a le scoate?
Cei care persistă în această iniţiativă vor avea surpriza de a vedea ce rezistenţă vor crea în comunităţi şi în şcoli.

PNG-CD face din rezistenţa la astfel de presiuni un principiu al acţiunii sale civice şi politice, pe baza sloganului creştin: „Cîte o icoană în fiecare sală de clasă!”.
Afirmarea identităţii creştin-ortodoxe a majorităţii nu trebuie făcută în dauna minorităţilor religioase sau civic-atee.
Minoritaţile işi pot păstra şi cultiva ideile şi obiceiurile, fără a leza sentimentele majorităţii. În probleme culturale specifice minorităţilor, acestea trebuie să fie consultate sau chiar să decidă. În probleme culturale specifice majorităţii, majoritatea trebuie consultată sau chiar să decidă.
Este modelul democraţiei consociaţionale promovat de PNG-CD. Este modelul creştin-democrat al toleranţei.

C. Regula Priorităţii de Dreapta

PNG-CD vrea să promoveze în România politica modernă de dreapta, care are o solidă componentă conservatoare, bazată pe tradiţie, dar care îşi trage legitimitatea din găsirea unor răspunsuri creative, originale, de dreapta, la problemele şi provocările modernizării României, ale tranziţiei către democraţia consolidată şi către capitalism, ale restaurării echilibrului politic şi moral al naţiunii române slăbită de deceniile de politică de stânga, comunistă sau postcomunistă (reprezentată de alternanţa la putere dintre social-democraţie şi social-liberalism).
În acest sens, imperativul politic al PNG-CD este şi imperativul politic al României contemporane, fiind definit de regula priorităţii de dreapta.
România are nevoie pentru viitor de o lungă perioadă a dominaţiei politice ,,de dreapta”, pentru a-şi reveni din coşmarul guvernărilor comuniste, feseniste, social-liberale, pesediste.
PNG-CD vrea să vină la putere şi adresează celorlalte formaţiuni politice avertismentul „Acordaţi prioritate de dreapta!”, altminteri, vor continua accidentele grave care au dus la distrugerea acestei naţiuni din a doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului al XXI-lea.
Ca partid de dreapta, PNG-CD vrea să redea naţiunii române demnitatea naţională şi creştină, care a fost pusă la grea încercare de forţele de stânga, care au dominat România, de la
Stalin pînă la Iliescu. Respingem stânga radicală marxistă şi neomarxistă, precum şi produsele vizibile sau deghizate ale acesteia – egalitarismul, materialismul, multiculturalismul şi „political correctness”.

În viziunea marxistă, problema fundamentală a filosofiei era raportul dintre materie şi spirit, dintre existenţă şi conştiinţă, respectiv dintre existenţa-socială şi conştiinţa socială. Răspunsul consecvent al stângii radicale comuniste la această aşa-zisă „problemă fundamentală a filosofiei” era predominanţa materiei faţă de spirit şi determinarea conştiinţei de către existenţă, determinarea conştiinţei sociale de către existenţa socială. Deşi există mai multe probleme fundamentale ale filosofiei, în conformitate cu modul de a pune problema, dreapta răspunde la tezele stângii dogmatice astfel: spiritul este predominant în raport cu materia, iar conştiinţa, în raport cu existenţa. Aşa cum scrie şi în „Biblie,” „la început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan, I, 1) şi „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd” (Evrei, 11, 3).
Stânga este materialistă. În sens cultural, dreapta este spiritualistă, ea crede în primatul valorilor spirituale, al Spiritului asupra materiei.
Dreapta nu dispreţuieşte lucrurile materiale, dar nici nu le absolutizează.
Dreapta crede în prosperitate, însă numai bazată pe recunoştinţa faţă de Dumnezeu şi pe solidaritatea creştină cu cei aflaţi în nevoie.
Dreapta politică se construieşte pe valorile dreptei culturale.

Pe această linie se înscrie teoria lui Alexis de Tocqueville asupra democraţiei americane, care se bazează pe „starea morală şi intelectuală a naţiunii.”
PNG-CD promovează viziunea dreptei politice şi a dreptei culturale în România şi în Europa. Noi construim democraţia în România pe baza unei noi „stări morale şi intelectuale a naţiunii române”.
Doctrina de dreapta a PNG-CD se defineşte doar în sens secund ca reacţie faţă de dezastrul social şi moral patronat de stânga (de mai bine de şaizeci de ani încoace). În prim plan stă definirea constructivă a dreptei naţionaliste şi creştine, întemeietoare de naţiune modernă şi de stat modern şi european, garant al statului de drept şi a democraţiei integrale.
Principiile conservării tradiţiei, întăririi demnităţii naţionale, respectării ordinii divine şi constituţionale, protejării familiei, afirmării românismului şi ortodoxismului, respectării minorităţilor etnice şi religioase, promovării sociale a învăţăturilor morale ale creştinismului sunt principiile politicii noastre democratice de dreapta. Aceasta este „Calea cea Dreaptă.”
PNG-CD respinge categoric orice asimilare cu extrema dreaptă, de tipul neofascist, neolegionar sau „peremist”.
Partidul Noua Generatie-Creştin Democrat respinge comparaţiile facile cu forţele de dreapta anemice sau radicale – de tipul PNL, PNŢCD, UFD sau PRM.
PNG-CD promovează o dreaptă puternică, naţionalistă şi europeană, creştină şi spirituală, conservatoare şi modernă, democratică şi capitalistă, atractivă pentru mase şi elite.
În viziunea PNG-CD este un moment istoric prielnic pentru „deplasarea către dreapta” a politicii româneşti, după cei peste şaizeci de ani de dominaţie a stângii comuniste, feseniste, social-liberale.

D. PNG-CD, Partid al Naţiunii, Partid naţionalist

Secţiunea 1
Naţionalismul democratic

Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat optează pentru naţionalismul democratic, de tip constructiv. Când încape pe mâna liderilor şi forţelor politice iresponsabile, naţionalismul devine o opţiune demagogică şi xenofobă, chiar dăunătoare şi malefică. Câtă vreme s-a aliat cu forţele de emancipare şi eliberare naţională, cu revoluţionarii liberali de la 1848, cu generaţia care a făurit România modernă, naţionalismul a fost o forţă constructivă în afirmarea politică naţiunii române, în edificarea statului naţional unitar, în câştigarea demnităţii identitare între naţiunile europene. Câtă vreme naţionalismul a fost folosit în exces, ca ideologie a naţionalismului şovin, persecutant, de către radicalismul de dreapta românesc sau de către naţional-comunismul lui Dej şi Ceauşescu, naţionalismul a fost o forţă negativă, resentimentară şi autodistructivă. După prăbuşirea comunismului totalitar, a venit vremea ca naţionalismul să fie democratic, constructiv.
PNG-CD consideră că politica dusă de guvernele aflate la putere în ultimii 17 ani a fost una antinaţională, care a dus la scăderea nivelului de trai şi/sau a calităţii vieţii, la împingerea către marginea societăţii, mizerie, sărăcie, degradare morală a unor importante grupuri sociale, profesionale, a unor regiuni şi judeţe ale ţării, la tolerarea comportamentului imoral şi libertin mediatizat pe majoritatea canalelor.
Tinerii cad pradă tentaţiilor societăţii consumeriste, iar drogurile, alcoolul, prostituţia, violenţa stradală şi familiară, subcultura prostului gust şi a imoralităţii fac ravagii între cei care nu apucă să emigreze sau care nu au un puternic sistem de repere morale creştine.

Principalele partide politice din România nu urmăresc şi nu pot urmări interesul naţional, propăşirea naţiunii, prosperitatea generală sau binele public, pentru că sunt dominate de grupuri oligarhice de interese, care urmăresc egoist doar propria îmbogăţire, indiferent de costurile sale sociale şi morale. Naţiunea trece printr-o criză etică şi identitară.

Secţiunea 2
Priorităţile PNG-CD

PNG-CD consideră că misiunea sa de partid de dreapta, naţionalist şi creştin-democrat, este de a lupta pentru renaştere religioasă, morală, spirituală şi naţională.
Prioritatea noastră este naţiunea, o naţiune liberă, capabilă să facă din consolidarea democraţiei şi integrarea României în structurile euro-atlantice stâlpii de rezistenţă ai renaşterii sale de după dezastrul comunist. Din acest motiv, naţionalismul promovat de PNG-CD este unul constructiv, adecvat perioadei actuale a celei de-a doua modernizări a României, în care prioritatea geopolitică este integrarea armonioasă în NATO şi UE, cu păstrarea specificului naţional, a identităţii naţionale şi a demnităţii naţionale.

După excesele naţionaliste ale legionarilor şi comuniştilor, partidele politice-democratice s-au temut de asumarea deschisă a temelor naţionale. Apartenenţa lor la Internaţionale politice le-a inhibat, de parcă patriotismul ar fi devenit o ruşine. Chiar şi un partid, precum PNŢCD, care provine din legendarul Partid Naţional al românilor din
Transilvania, Banat şi Ungaria, un partid etnic care lupta pentru emanciparea naţională, politică şi socială a românilor lipsiţi de drepturi, s-a temut după căderea comunismului de asumarea responsabilă a temelor naţionale, pentru a nu fi catalogat drept partid naţionalist.

Astfel au fost create artificial si finanţate partidele de tip extremist, care au transformat tema gravă a demnităţii naţionale în factor de incitare sau menţinere a relaţiilor interetnice încordate, în instrument al urii şi resentimentului, care atrage eventual voturi, dar nu contribuie cu nimic la promovarea interesului public şi a bunăstării economice.
Ca partid de dreapta, PNG-CD trebuie să lupte pentru afirmarea spiritului naţional, compromis pe vremea internaţionalismului proletar comunist. Înverşunarea cu care astăzi, foştii secretari PCR vorbesc despre necesitatea de a abandona o parte din atribuţiile suveranităţii naţionale în procesul integrării în UE şi NATO este suspectă şi reaminteşte de înverşunarea cu care aceiaşi activişti îndeplineau directive asemănătoare ale Moscovei, Pactului de la Varşovia şi CAER-ului.
Tot ceea ce a fost pozitiv în istoria naţională, a fost înfătuit de politicieni patrioţi, lideri ai partidelor de dreapta sau anticomuniste. ,,Stânga” din România nu a avut pînă acum o tradiţie democratică şi naţională. ,,Stânga comunistă” (ca ideologie sovietică, de import, impusă cu forţa armelor în România, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial) a iniţiat o persecuţie sistematică a tot ceea ce a însemnat demnitate naţională şi simbol al românismului, iar, apoi, comuniştii au încercat perfid să câştige legitimitate, jucând pe cartea naţionalistă. Dar regimul comunist internaţionalist nu a apărat niciodată interesele naţionale ale României, ci numai pe ale partidului totalitar aflat la putere. După căderea regimului comunist lipsit de legitimitate naţională, este firească reafirmarea spiritului naţional autentic.
PNG-CD este partidul reprezentativ al dreptei naţionale, care susţine necesitatea integrării României în Europa naţiunilor şi în Europa creştină.
Aşa cum explica Isaiah Berlin, naţionalismul este cea mai puternică forţă care a acţionat în istoria modernităţii, fie în sens constructiv (prin constituirea statelor-naţiune, oponente ale imperiilor opresive multinaţionale), fie în sens distructiv (prin declanşarea unor războaie civile şi mondiale).
În concepţia PNG-CD, în perioada postcomunistă, forţa naţionalismului trebuie folosită în sens constructiv, pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, pentru a reda demnitatea naţională unui popor abia ieşit din coşmarul totalitar, pentru a forţa politicienii, partidele şi instituţiile statului să lucreze în interes naţional, pentru prosperitatea naţiunii române.
Naţionalismul democratic exclude manifestările rasiste, antisemite, şovine, discriminatorii, care aparţin stadiilor istorice depăşite, de asociere a naţionalismului cu extremismul politic.
PNG-CD este promotorul principiilor şi standardelor europene şi democratice în domeniul relaţiilor interetnice, fără de care integrarea în NATO şi UE este imposibilă. De altfel, PNG-CD apreciază că normalizarea relaţiilor interetnice din România postcomunistă a contribuit decisiv la îndeplinirea criteriilor politice de integrare în Uniunea Europeană.
Pentru PNG-CD, asumarea spiritului naţional înseamnă renaşterea şi întărirea conştiinţei identităţii naţionale, politică în interes naţional, cunoaşterea şi asumarea istoriei naţionale, integrare europeană fără pierderea demnităţii şi identităţii naţionale, asumarea României ca lider regional în Europa, promovarea proiectul naţional în politică.
După intrarea în NATO, nu mai sunt posibile acţiunile secesioniste şi separatiste, nici retrasarea graniţelor în dauna României.
Urmând exemplul forţelor creştin-democrate din Germania, care au promovat şi realizat reunificarea germană,
PNG-CD va milita permanent pentru întregirea ţării cu teritoriile vremelnic înstrăinate (Basarabia şi Nordul Bucovinei), ca rezultat al aşa-zisului pact de neagresiune dintre Germania nazistă si Rusia sovietică, unde separatismul rusofon transnistrean şi influenţa comunistă reprezintă factorii de risc şi ameninţare a securităţii la adresa Romaniei si a NATO.
Ca partid al naţionalismului democratic şi creştin-democrat, PNG-CD priveşte cu îngrijorare către fenomene precum cosmopolitismul, internaţionalismul politic de stânga, mondialismul, globalizarea, ateismul, relativismul etic, consumerismul, fundamentalismul islamic, terorismul, sectarismul religios, pe care le consideră ca fiind dăunătoare spiritului naţional şi creştin al neamului românesc.
Scopul acţiunii spirituale şi politice a PNG-CD este sprijinirea şi întărirea naţiunii române ca naţiune europeană puternică, creştină, morală, demnă şi prosperă.

E. PNG-CD, Partid European şi Popular

Secţiunea 1
Principiul integrării PNG-CD în PPE

O mare parte a susţinătorilor PNG-CD sunt europeni cu acte în regulă, dintre milioanele de români care lucrează şi s-au integrat social, profesional, formal, în practic toate celelalte ţări ale Uniunii Europene. Modul în care PNG-CD a fost şi este întâmpinat de către comunităţile româneşti şi de liderii acestora în Spania şi Italia, în Franţa şi Germania, confirmă vocaţia naţională şi europeană a partidului nostru.
PNG-CD este susţinut deja în România şi în Europa de cetăţenii români şi europeni, ca partid care le reprezintă nevoile spirituale şi interesele materiale.
Nu există nici o incompatibilitate între caracterul naţionalist şi caracterul european al PNG-CD.

Partidul nostru este pentru o Europă a Naţiunilor!
PNG-CD se va afilia în Europa şi în Parlamentul European cu Partidul Popular European.
Integrarea PNG-CD în PPE se bazează pe principiul comun al partidelor populare: baza socială a fiecărui partid creştin-democrat este alcătuită din popor, din fiecare individ locuitor al ţării, indiferent de apartenenţa socială, confesională sau etnică. Ca partid popular, politica noastră se bazează pe concepţia creştină despre om şi răspunderea acestuia în faţa lui Dumnezeu.
PNG-CD militează pentru România Creştină şi pentru Europa Creştină!
Ca partid popular, PNG-CD este un laborator al gândirii comunitare.

F. PNG-CD, Partid al acţiunii politice in Interesul Public şi în Interes Naţional

Secţiunea 1
Valorile politice ale democraţiei moderne
Valorile politice ale democraţiei moderne (egalitate, libertate individuală, dreptate şi solidaritate socială) au, ca origine şi fundament teologic, valorile morale ale creştinismului. Prin urmare, acest transfer de încredere la nivel instituţional, are o bază axiologică temeinică, dar nu poate fi efectuat decât pe o bază pragmatică, pornind de la fapte creştineşti. Tocmai de aceea, PNG-CD pune la baza acţiunii sale politice iubirea aproapelui, a semenilor, a oamenilor, precum şi servirea interesului public, a binelui comun.
Considerăm că eşecul forţelor politice de până acum de a lucra în interesul public al nostru, al tuturora, care se reflectă
în nivelul scăzut al încrederii şi nivelul ridicat al neîncrederii în instituţiile democraţiei, vine din aceea că nu se putea lucra în
interesul public, pentru binele comun, în condiţiile în care nu există iubirea de aproape.
Prin servirea interesului public, a binelui comun, PNG-CD este un partid al naţiunii, al poporului, un partid popular, naţional, creştin.
PNG-CD propune cetăţenilor din România un alt mod de a face politică. De fapt, PNG-CD propune singurul mod în care se poate face politică – în interesul cetăţii, în interesul public, în interes naţional, iar acum şi în interes european. Dacă acesta este singurul criteriu care contează în politică, considerăm că partidele care s-au aflat la conducerea ţării înainte şi după decembrie 1989 nu au făcut politică, ci orice altceva.

Secţiunea 2
Regula reacţiilor anticipate
Credinţele noastre morale converg cu cele mai noi cunoştinţe din ştiinţa politică modernă. Astfel, vrem să promovăm în spaţiul electoral şi politic autohton şi să formăm un reflex social bazat pe ceea ce politologii democraţiilor occidentale numesc „principiul” sau „regula reacţiilor anticipate”: într-un cadru competitiv, oficialii (politicienii) aleşi, care vor să fie realeşi, sunt condiţionaţi, în toate actele lor decizionale, de anticiparea (aşteptarea) asupra modului în care electoratul va reacţiona la ceea ce ei vor decide.
Ca să fie realeşi, politicienii trebuie să-şi respecte promisiunile, să facă ceea ce spun, să spună ceea ce fac, să dea seamă periodic alegătorilor de toate actele şi deciziile lor. Anticipând că vor fi realeşi şi apreciaţi pentru activitatea lor, politicienii fac ceea ce alegătorii cer şi aşteaptă de la ei.
Cum PNG-CD nu urmăreşte doar cucerirea puterii la alegerile din 2007, 2008 şi 2009, ci să rămână la putere multă vreme de acum încolo, partidul nostru se va baza strict pe „principiul sau regula reacţiilor anticipate.”
Noi anticipăm că, un partid care lucrează în interes public, va beneficia de simpatia, sprijinul şi colaborarea poporului, a publicului, a cetăţenilor. Ne vom condamna singuri dacă nu vom respecta principiile pe care noi le-am formulat.

G. PNG-CD, Societatea Civilă şi Comuniunea Creştină

PNG-CD a iniţiat şi va susţine în continuare dezvoltarea asociaţiilor creştine de studenţi, tineret, femei, fermieri, oameni de afaceri. Acestea se vor constitui într-o reţea complexă de simpatizanţi şi susţinători ai creştin-democraţiei româneşti, ai Partidului Noua Generaţie-Creştin Democrat.
Democratizarea societăţii româneşti s-a făcut până acum de sus în jos sau prin iniţiative internaţionale de sprijinire a societăţii civile. Este timpul ca democratizarea să se facă de jos în sus, prin dezvoltarea reţelelor de asociaţii creştine ale societăţii civile, care să răspundă nevoilor fireşti şi intereselor comunitare din diferite regiuni şi localităţi.
Doctrina creştină a PNG-CD nu va rămîne, ca la alte forţe politice, la nivelul retoricii şi a gesturilor simbolice, ci va deveni fundamentul unei acţiuni civice complexe, de natură a contribui la transformarea ortodoxiei într-o forţă social-politică redutabilă. Ca partid de dreapta şi creştin-democrat, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat sprijină proiecte durabile în spaţiul societăţii civile, de natură a dezvolta şi consolida capitalul social. De mai bine de un deceniu, cu mult înainte de a intra în politică, Preşedintele PNG-CD, George Becali, cel mai mare filantrop al României postcomuniste, este iniţiatorul multor acte de caritate creştine, de ajutorare a bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe, ctitor de locaşuri sfinte, protector al oamenilor defavorizaţi. În continuarea acestor iniţiative, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat încurajează dezvoltarea în societatea românească a unei reţele complexe de
relaţii sociale, comunitare, bazate pe reciprocitate, incredere având ca deziderat consolidarea încrederii în instituţiile democratice.

În acest sens, a fost înfiinţată Fundaţia Creştină „George Becali” care identifică şi sprijină persoanele defavorizate, pensionarii, orfanii şi copii instituţionalizaţi, bisericile, cantinele şi spitalele sociale.
Dezvoltarea capitalului social din societatea noastră nu se poate face decât prin încurajarea participării civice, comunitare şi creştine a cetăţenilor, prin iniţiative care să pună în practică principiile solidarităţii creştine. Pentru ca valoarea simbolică a iubirii aproapelui să devină farul călăuzitor şi combustibilul spiritual al capitalului social, este nevoie de atragerea oamenilor în proiectele de solidaritate efectivă cu semenii aflaţi în nevoie.
Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat susţine consecvent toate aceste-proiecte fără de care democraţia va rămâne un regim politic artificial, uşor de destabilizat.

Capitolul III

De ce are România nevoie să fie condusă de
PNG-CD, un partid de dreapta,
Creştin, Naţionalist, European şi Pragmatic?

Din 23 august 1944 până după alegerile din 2004, România continuă să se afle la cheremul forţelor de stânga sau al forţelor care cochetează simultan cu stânga şi dreapta. Prin spiritul consecvent de dreapta, naţionalist, european, creştin şi responsabil, care reiese din doctrina noastră, noi credem că
destinul politic al PNG-CD este să guverneze, să facă politică pentru oameni. Tot ce conţine această doctrină creştin-democrată este o demonstraţie şi o explicaţie cu privire la necesitatea ca România să fie condusă de un partid de dreapta, creştin, naţionalist, european şi pragmatic – PNG-CD.
Motivele principale pentru care România postcomunistă are nevoie să fie condusă de un partid de dreapta, creştin, naţionalist, european şi pragmatic sunt următoarele:
 până acum, România postcomunistă nu a fost condusă de un partid de dreapta;
 până acum, România postcomunistă nu a fost condusă de un partid creştin;
 până acum, România postcomunistă nu a fost condusă de un partid naţionalist;
 până acum, România postcomunistă nu a fost condusă de un partid european;
 până acum, România postcomunistă nu a fost condusă de un partid pragmatic.

Însă principalele neîmpliniri ale perioadei postcomuniste provin din faptul că nici una dintre aceste caracteristici ale politicilor de care avea nevoie ţara noastră nu a fost pusă în practică la nivelul conducerii României.
PNG-CD are avantajul de a fi în acelaşi timp un partid de dreapta, creştin, naţionalist, european şi pragmatic. În plus, este un partid dedicat servirii interesului public şi interesului naţional. Prin urmare, ca să încheiem acest raţionament politic, România are nevoie să fie condusă de Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat, singurul partid de dreapta, creştin, naţionalist, european şi pragmatic.
Partidul nostru îşi întemeiază activitatea pe Proiectul Naţional şi Proiectul European. Principiile Proiectului Naţional al PNG-CD şi ale Proiectului European al PNG-CD derivă din doctrina creştin-democrată sintetizată în acest document şi sunt
expuse în Programul Politic al PNG-CD, pe baza căruia ne propunem câştigarea alegerilor europene, locale, parlamentare şi prezidenţiale. Este un ţel ambiţios, responsabil şi asumat. De asemenea, este o provocare istorică, care a fost însuşită, în primul rînd, de preşedintele Partidului Noua Generaţie -Creştin Democrat, domnul George Becali, precum şi de către toţi membrii şi simpatizanţii partidului.


%d blogeri au apreciat: