Filosofie Politica


STATUTUL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL cap. I – VI

STATUTUL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
13 01 2007

CAPITOLUL I: dispozitii generale
CAPITOLUL II: obiectivele partidului national liberal
CAPITOLUL III: membrii partidului national liberal
CAPITOLUL IV: organizarea partidului national liberal – dispozitii generale
CAPITOLUL V: structura organizatorica la nivel local – comuna, oras si municipiu
CAPITOLUL VI: structura organizatorica la nivelul filialelor teritoriale
CAPITOLUL VII: organizarea la nivel national
CAPITOLUL VIII: alte structuri la nivelul national
CAPITOLUL IX: procedura alegerilor în partid
CAPITOLUL X: patrimoniul si fondurile partidului national liberal
CAPITOLUL XI: încetarea activitatii
CAPITOLUL XII: dispozitii tranzitorii si finale
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Partidul National Liberal este persoana juridica de drept public si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu normele Constitutiei, ale legislatiei în materie si ale prevederilor prezentului Statut.
Art. 2 (1)Denumirea integrala a partidului este Partidul National Liberal iar denumirea prescurtata este PNL.
(2) Semnul permanent al partidului este sageata înscrisa în patrat sub care se afla prescurtarea PNL.
(3) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
(4) Culorile partidului sunt albastru si galben. Drapelul partidului este galben, în centru fiind plasat semnul permanent.
(5) Reprezentarea grafica a semnului permanent este parte integranta a prezentului Statut. (Anexa 1)
(6) Delegatia Permanenta poate modifica, între Congrese, semnul permanent si semnul electoral, în conditiile legii.
(7) Delegatia Permanenta poate modifica, între Congrese, culorile si drapelul partidului.
Art. 3 (1)Sediul Central al Partidului National Liberal este în Bucuresti, bulevardul Aviatorilor, numarul 86, Sectorul 1.
(2) Adresa Sediului Central poate fi schimbata numai prin hotarârea Delegatiei Permanente.
Art. 4 (1) Prezentul Statut al Partidului National Liberal contine principii si norme obligatorii pentru toate organizatiile si pentru toti membrii partidului. Statutul este adoptat si poate fi modificat numai de Congresul partidului.
(2) Regulamentul de aplicare al Statutului contine proceduri care se adopta si se modifica numai de catre Delegatia Permanenta.

CAPITOLUL II
OBIECTIVELE PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL
Art. 5 (1) Partidul National Liberal promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul politic si consolidarea sistemului democratic si a securitatii nationale, apararea drepturilor omului si ale familiei, protectia, garantarea, consolidarea si extinderea proprietatii private, schimbul de valori economice si culturale, accesul liber si egal la educatie.
(2) În activitatea sa, Partidul National Liberal urmareste numai obiective politice.
Art. 6 (1) Partidul National Liberal este un partid liberal, membru al Partidului Liberal, Democrat si Reformator European si al Internationalei Liberale. Partidul National Liberal îsi asuma traditia si istoria sa, reprezentarea ideilor si valorilor dreptei democratice românesti.
(2) În conformitate cu Programul sau politic, Partidul National Liberal îsi propune, conform principiului traditional „Prin noi însine”, precum si valorilor democratiei liberale si ale capitalismului, urmatoarele obiective politice prioritare:
a) garantarea, promovarea si respectarea demnitatii omului, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
b) aplicarea legii si a principiilor de buna guvernare, în scopul consolidarii sistemului democratic si al asigurarii coeziunii economice si sociale;
c) promovarea si asigurarea separatiei puterilor în stat;
d) respectarea si asigurarea suveranitatii nationale, a independentei, unitatii si integritatii României;
e) garantarea proprietatii private;
f) restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietatii publice;
g) stimularea initiativei private cu respectarea regulilor de concurenta;
h) eliminarea barierelor administrative care împiedica libera circulatie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor si a persoanelor;
i) reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizata a resurselor în economie si pe respectarea principiului subsidiaritatii;
j) apararea si întarirea autonomiei locale prin promovarea si asigurarea principiilor democratiei si ale descentralizarii puterii;
k) asigurarea accesului liber si egal al cetatenilor României la educatie, încurajarea dezvoltarii educatiei si a cercetarii, educarea cetatenilor în spiritul democratiei si încurajarea acestora de a participa la viata publica;
l) combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazata pe rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, sex, convingeri sau apartenenta la o categorie defavorizata;
m) combaterea coruptiei, a crimei organizate si a terorismului;
n) asigurarea libertatii depline a presei, prin eliminarea oricarui control din partea autoritatilor publice si a reprezentantilor acestora;
o) sustinerea tinerei generatii;
p) consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeana, în conditiile promovarii intereselor tarii si cu pastrarea identitatii nationale;
q) respectarea angajamentelor asumate ca tara membra UE si NATO.
Art. 7 În realizarea obiectivelor sale, Partidul National Liberal desfasoara urmatoarele activitati:
a) consultarea cu cetatenii în toate problemele de interes major;
b) permanenta comunicare cu societatea civila;
c) elaborarea de proiecte de politici publice si programe în domeniile social, economic, cultural si politic;
d) participarea la alegerile locale, parlamentare, prezidentiale si europene;
e) reprezentarea în Parlamentul României si în Parlamentul European;
f) formarea Guvernului sau participarea la coalitii guvernamentale;
g) reprezentarea în organismele administratiei publice, la toate nivelurile;
h) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale proprii;
i) încurajarea constituirii de asociatii, fundatii si cluburi liberale;
j) actiuni de formare în politica si administratie;
k) actiuni culturale, sportive si de recreere.

CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL
Art. 8 Orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru al Partidului National Liberal, fara nici o discriminare, daca îndeplineste urmatoarele conditii cumulative:
a) accepta sa adere la Statutul, la Codul Etic si la Programul partidului si sa le respecte;
b) nu este membru al unui alt partid politic;
c) nu se afla în situatiile de interdictie prevazute în Legea partidelor politice;
d) nu a savârsit grave abuzuri sau nereguli în functii publice sau politice;
e) nu îi este interzisa, prin hotarâre judecatoreasca definitiva, exercitarea drepturilor politice sau cetatenesti.
Art. 9 (1) Dobândirea calitatii de membru al Partidului National Liberal se face în temeiul hotarârii de validare a Biroului Politic Teritorial pe baza unei cereri adresate presedintelui organizatiei locale în raza careia domiciliaza, îsi are resedinta sau îsi desfasoara activitatea solicitantul si aprobata de Biroul Politic Local respectiv, conform art. 42 lit. j).
(2) Pot solicita înscrieri în partid si cetatenii români care domiciliaza în strainatate. În cazul acestora, cererea de adeziune se depune la Biroul Permanent Teritorial al Sectorului 1, Bucuresti si este validata de Consiliul de Coordonare al municipiului Bucuresti.
(3) O persoana nu poate face parte decât dintr-o singura organizatie a partidului.
(4) În cazul transferului unui membru dintr-o organizatie în alta acesta se realizeaza în baza unei notificari scrise adresata de persoana în cauza celor doua organizatii.
(5) Aceste prevederi se aplica si în cazul transferului dintr-o organizatie locala într-o filiala teritoriala de sector al municipiului Bucuresti sau în cazul transferului între doua filiale teritoriale de sector al municipiului Bucuresti.
(6) În cazul fuziunilor, persoana care a fost luata în evidenta ca membru PNL pe baza transferului documentelor si prin semnarea fisei de evidenta în termen de 90 de zile de la aprobarea fuziunii îsi pastreaza vechimea dobândita prin înscrierea în partidul din care a facut parte anterior.
Art. 10 (1) Pentru merite deosebite, pentru devotament si abnegatie în activitatea îndelungata desfasurata în partid sau pentru promovarea conceptiilor liberale, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane din tara sau din strainatate, având cetatenie româna, indiferent daca sunt sau nu membri ai Partidului National Liberal.
(2) Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a actionat pentru înfaptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului si pentru unitatea si prestigiul partidului se poate atribui demnitatea de presedinte de onoare al Partidului National Liberal persoanei care a îndeplinit cel putin doua mandate în aceasta functie.
(3) Propunerea privind atribuirea înaltelor demnitati prevazute la alin. 1 si 2 se face de catre Delegatia Permanenta sau de catre Delegatiile Permanente Teritoriale si se aproba de Consiliul National.
(4) Fostii presedinti si presedintele fondator 1990 ai partidului sunt membri de drept ai Biroului Politic Central.
Art. 11 (1) Membrii Partidului National Liberal au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului;
b) sa aiba initiative politice si posibilitatea de a si le exprima si de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului;
c) sa fie informati cu privire la activitatea organizatiei din care fac parte si cu privire la hotarârile organismelor de conducere locale, teritoriale si centrale;
d) sa aleaga si sa fie alesi în functiile de conducere din partid;
e) sa fie propusi si promovati în functii si demnitati publice.
(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale si statutare, este interzisa si atrage raspunderea disciplinara a celor ce se fac vinovati de ea.
Art. 12 (1) Nici un membru al Partidului National Liberal nu poate îndeplini doua functii de conducere în partid în acelasi timp.
(2) Sunt considerate functii de conducere cea de presedinte si cea de vicepresedinte al organismelor de conducere ale partidului la toate nivelurile.
(3) Pentru o mai buna reprezentare teritoriala, prin derogare de la prevederile alin. 1, functia de vicepresedinte al Biroului Politic Central si cea de presedinte al filialei teritoriale sunt compatibile.
(4) Membrii Curtii de Onoare si Arbitraj si ai Comisiei Centrale de Cenzori nu pot face parte din nici un organism de conducere din PNL.
Art. 13 Membrii Partidului National Liberal au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului si ale Codului Etic al partidului;
b) sa cunoasca Programul partidului si sa contribuie la înfaptuirea acestuia;
c) sa îndeplineasca si sa respecte hotarârile organismelor de conducere si deciziile Curtii de Onoare si Arbitraj si ale Consiliilor Teritoriale de Arbitraj;
d) sa participe la activitatea organizatiei din care fac parte sau a organismelor de conducere în care au fost alesi;
e) sa îndeplineasca mandatul primit în cazul delegarii sau al participarii în numele partidului la exercitarea functiilor sau demnitatilor publice în care au fost desemnati sau alesi, de care trebuie sa se achite cu demnitate, competenta si cinste;
f) sa nu exprime public luari de pozitie contrare deciziilor sau hotarârilor organismelor statutare ale PNL;
g) sa plateasca o cotizatie lunara.
Art. 14 Calitatea de membru al Partidului National Liberal se pierde prin:
a) demisie;
b) înscrierea în alt partid;
c) aderarea la sau sustinerea publica a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;
d) excludere;
e) deces.
Art. 15 (1) Membri Partidului National Liberal pot demisiona în orice moment, cu efect imediat.
(2) Înscrierea în alt partid politic se asimileaza demisiei, cu acelasi efect.
Art. 16 (1) Membri Partidului National Liberal se pot autosuspenda din calitatea de membru PNL si/sau din functia detinuta în partid, pe o perioada de maxim 4 ani.
(2) Autosuspendarea poate interveni în cazul aparitiei incompatibilitatii cu calitatea de membru PNL sau cu detinerea unor functii de conducere în partid.
(3) Persoana autosuspendata are obligatia respectarii Codului Etic al PNL.
Art. 17 În cazurile prevazute de Statut membrii Partidului National Liberal pot fi sanctionati prin excludere sau prin aplicarea altor masuri disciplinare.
Art. 18 Sanctiunea excluderii unui membru din Partidul National Liberal se poate aplica în una din urmatoarele situatii:
a) daca a încalcat prevederile Statutului;
b) daca a încalcat hotarârile organismelor de conducere ale partidului;
c) daca a savârsit abateri grave de la disciplina partidului, inclusiv prin actiuni sau declaratii publice împotriva hotarârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului la toate nivelurile sau împotriva conducerii partidului la toate nivelurile;
d) daca persoana în cauza a fost condamnata la o pedeapsa privativa de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetatenesti, prin hotarâre judecatoreasca definitiva;
e) daca persoana în cauza a fost dovedita ca fiind colaborator, informator sau ofiter al fostei Securitati.
Art. 19 Sanctiunea excluderii se propune si se hotaraste astfel:
a) pentru membrii fara functii în organismele de conducere locale sau în administratia publica locala, la propunerea oricarui membru al organizatiilor locale, prin hotarârea Biroului Politic Local;
b) pentru membrii titulari si cei cu drept de vot consultativ din cadrul Biroului Politic Local, la propunerea Biroului Politic Local, prin hotarârea Biroului Politic Teritorial;
c) pentru membrii titulari si cei cu drept de vot consultativ din cadrul Delegatiei Permanente Teritoriale (cu exceptia presedintelui filialei teritoriale), la propunerea Biroului Politic Teritorial, prin hotarârea Delegatiei Permanente Teritoriale;
d) pentru presedintele filialei teritoriale, precum si pentru toti ceilalti membri ai Consiliului National (cu exceptia membrilor Biroului Politic Central si a Presedintelui partidului), la propunerea Biroului Politic Central sau a Delegatiei Permanente Teritoriale a filialei în care îsi desfasoara activitatea, prin hotarârea Delegatiei Permanente;
e) pentru membrii Biroului Politic Central, la propunerea Presedintelui partidului, prin hotarârea Delegatiei Permanente;
f) pentru Presedintele partidului la propunerea Delegatiei Permanente, prin hotarârea Congresului partiduluil;
g) Biroului Politic Teritorial poate propune iar Delegatia Permanenta Teritoriala poate hotarî si pentru cazurile prevazute la lit. a si b;
h) Biroului Politic Central poate propune iar Delegatia Permanenta poate hotarî si pentru cazurile prevazute la lit. a, b si c.
Art. 20 (1) În cazul savârsirii unor abateri mai putin grave decât cele prevazute în art. 18 din Statut, se pot hotarî ca sanctiuni urmatoarele masuri disciplinare:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea din functie pe timp limitat;
c) suspendarea – pe cel mult un an – a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PNL;
d) retragerea sprijinului politic pentru cei aflati în functii publice care au presupus un asemenea sprijin politic.
(2) Masura prevazuta la alin. 1, lit. d se poate cumula cu una din cele prevazute la alin. 1, lit. a, b si c, precum si cu cea prevazuta la art. 18 din Statut.
(3) Masura suspendarii din functie si/sau a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PNL se poate lua si în cazul trimiterii în judecata penala, pe durata procesului.
(4) Masurile disciplinare enumerate la alin. 1, 2 si 3 sunt de competenta organismelor prevazute la art. 19 din Statut.
Art. 21 Se socotesc abateri mai putin grave decât cele prevazute de art. 18 din Statut si se sanctioneaza cu luarea de masuri disciplinare:
a) neparticiparea repetata si nemotivata la activitatile organizatiei sau ale organismului din care face parte;
b) neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea fata de organismul de conducere al organizatiei;
c) neplata cotizatiei pe timp de 6 luni, în mod nejustificat;
d) încalcarea Codului Etic al PNL, elaborat de Senatul partidului.
Art. 22 (1) Organismele de conducere care pot hotarî sanctiuni se pot sesiza si din oficiu.
(2) Procedura de aplicare si contestare a sanctiunilor se face potrivit Regulamentului de aplicare al Statutului.
(3) Contestarea sanctiunilor de catre orice membru al partidului se poate face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului.
(4) Sanctiunea intra în vigoare din momentul ramânerii ei definitive.
Art. 23 (1) Persoana care a fost exclusa poate face cerere de reînscriere în Partidul National Liberal, în conditiile prevazute în art. 9 din Statut, dupa trecerea unei perioade de minimum un an de la excluderea sa.
(2) Delegatia Permanenta poate acorda derogari.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL
DISPOZITII GENERALE
Art. 24 Partidul National Liberal este organizat si functioneaza pe întreg teritoriul tarii, la nivel local, judetean sau de sector al municipiului Bucuresti si la nivel national.
Art. 25 Membrii Partidului National Liberal sunt grupati pe criterii teritoriale în:
a) organizatii la nivelul sectiilor de votare, în localitatile de pâna la 50.000 de locuitori;
b) organizatii pe cartiere, în localitatile de peste 50.000 de locuitori. Numarul organizatiilor de cartier dintr-o localitate va corespunde cu numarul de Consilieri Locali din localitatea respectiva, conform Legii administratiei publice locale. Filialele de sector al municipiului Bucuresti vor constitui organizatii de cartier într-un numar stabilit prin decizie a Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti;
c) organizatii locale (comunale, orasenesti si municipale);
d) organizatii judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare filiale teritoriale.
Art. 26 (1) Organizatiile la nivelul sectiilor de votare se pot constitui daca au cel putin 5 membri.
(2) Organizatiile de cartier se pot constitui daca au cel putin 9 membri.
(3) Organizatiile comunale se pot constitui daca au cel putin 15 membri si organizatii în cel putin doua treimi din numarul sectiilor de votare de pe teritoriul comunei.
(4) Organizatiile orasenesti, se pot constitui daca au cel putin 51 de membri si organizatii la nivelul sectiilor de votare / cartierului în cel putin doua treimi din numarul acestora.
(5) Organizatiile municipale se pot constitui daca au cel putin 91 de membri si organizatii la nivelul sectiilor de votare / cartierului în cel putin doua treimi din numarul acestora.
Art. 27 (1) Filialele teritoriale se pot constitui daca au cel putin 300 de membri.
(2) Filialele teritoriale judetene se pot constitui daca au cel putin 10 organizatii locale.
Art. 28 (1) La nivelul municipiului Bucuresti functioneaza un Consiliu de Coordonare.
(2) Organizarea si functionarea acestuia vor fi stabilite printr-un Regulament aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
(3) Consiliul de Coordonare este format din 9 membri si are urmatoarea structura:
a) presedinte;
b) 2 vicepresedinti;
c) 6 presedinti ai filialelor teritoriale de sector al municipiului Bucuresti.
(4) Presedintele si vicepresedintii Consiliului de Coordonare sunt alesi de catre Conferinta Municipiului Bucuresti.
(5) În Consiliul de Coordonare al municipiului Bucuresti hotarârile se iau cu o majoritate de 6 voturi.
(6) La sedintele Consiliului de Coordonare participa, cu drept de vot consultativ, consilierii municipali, primarul si/sau viceprimarii municipiului, parlamentarii în exercitiu, presedintele TNL, OFL si CSL pe municipiul Bucuresti.
Art. 29 Consiliul de Coordonare al municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea organizatiilor de sector;
b) coordoneaza campania electorala în municipiul Bucuresti;
c) selecteaza candidatii si aproba lista si ordinea acestora pe lista pentru Consiliul General al municipiului Bucuresti;
d) înainteaza Delegatiei Permanente listele candidatilor pentru Senat si Camera Deputatilor din circumscriptia electorala Bucuresti, cu exceptia locurilor întâi. Ordinea pe liste se stabileste în functie de rezultatele electorale ale filialelor de sector la ultimele alegeri locale si europene, la votul pentru Consiliul de sector;
e) propune Biroului Politic Central listele de candidati pentru functiile de conducere din administratia publica centrala;
f) acorda sau retrage sprijinul politic persoanelor cu functii de conducere din serviciile publice descentralizate si deconcentrate ale administratiei publice din municipiul Bucuresti;
g) asigura legatura permanenta între filialele de sector si Biroul Politic Central;
h) selecteaza trei propuneri de candidati pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti din listele înaintate de Birourile Politice de Sector si le înainteaza spre definitivare Biroului Politic Central.
Art. 30 (1) La nivelul fiecarei filiale teritoriale, Biroul Politic Teritorial constituie o structura a Tineretului National Liberal, compusa din membri PNL care nu au împlinit vârsta de 35 de ani si care este coordonata de catre acesta. Unde este cazul, se constituie si structuri ale TNL la nivel local coordonate de catre Birourile Politice Locale.
(2) Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitarii unei functii într-un organism de conducere al TNL, la orice nivel, pot activa în cadrul TNL pâna la încheierea mandatului respectiv.
(3) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 31 (1) În centrele universitare se înfiinteaza Cluburi Studentesti Liberale în coordonarea Birourilor Politice Teritoriale.
(2) În municipiul Bucuresti, Clubul Studentesc Liberal se afla în coordonarea Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti.
(3) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 32 (1) La nivelul fiecarei filiale teritoriale, Birourile Politice constituie Organizatii ale Femeilor Liberale.
(2) Unde este cazul, se constituie si structuri ale OFL la nivel local coordonate de catre Birourile Politice Locale.
(3) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 33 (1) La nivelul fiecarei filiale teritoriale, Birourile Politice constituie o structura teritoriala a Ligii Alesilor Locali, compusa din membri care sunt consilieri locali sau judeteni, primari sau viceprimari, presedinti sau vicepresedinti de Consilii Judetene si care este coordonata de catre Biroul Politic Teritorial.
(2) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 34 (1) La nivel local si teritorial, Birourile Politice pot organiza structuri de membri ai Partidului National Liberal care sa se ocupe de probleme specifice unor anumite categorii sociale sau profesionale – oameni de afaceri, cadre didactice, medici, pensionari si altele.
(2) Organizarea si functionarea structurilor prevazute la alin. 1 este stabilita printr-un Regulament aprobat de catre Delegatia Permanenta a partidului.

CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICA LA NIVEL LOCAL
COMUNA, ORAS SI MUNICIPIU
Art. 35 Organizatiile locale – comunale, orasenesti sau municipale – ale Partidului National Liberal au urmatoarele obiective:
a) sa elaboreze propuneri, proiecte si programe de dezvoltare locala;
b) sa se ocupe de informarea, pregatirea si specializarea reprezentantilor si candidatilor PNL în probleme de administratie publica;
c) sa prezinte si sa faca cunoscuta pozitia PNL în problemele de interes public, national sau local;
d) sa creasca numarul de membri aderenti, de sustinatori, de simpatizanti si de votanti;
e) sa asigure resursele umane, materiale – sediu, dotari – si financiare – cotizatii, donatii – necesare desfasurarii activitatii proprii;
f) sa elaboreze si sa fundamenteze pozitia organizatiei locale si a alesilor locali în problemele si deciziile de interes local;
g) sa coordoneze activitatea alesilor locali în structurile administratiei publice locale în care au fost alesi;
h) sa formeze o baza de date proprie cu privire la nevoile si resursele locale.
Art. 36 Organizatiile locale ale Partidul National Liberal au urmatoarele organisme de conducere:
a) Adunarea Generala a membrilor organizatiei;
b) Biroul Politic – la nivelul sectiei de votare, cartier, comunal, orasenesc sau municipal.
Art. 37 (1) Adunarea Generala a membrilor organizatiei locale se întruneste cel putin o data pe an si ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Local, a Biroului Politic Teritorial sau din proprie initiativa la cererea majoritatii simple din numarul membrilor organizatiei.
(2) În situatii deosebite precum alegeri anticipate, Congres Extraordinar, aliante sau fuziuni, initiative politice de interes national major – Biroul Politic Local are obligatia sa informeze si sa consulte Adunarea Generala a membrilor.
Art. 38 (1) Adunarea Generala a membrilor organizatiei locale are urmatoarele atributii:
a) analizeaza activitatea desfasurata de organele de conducere alese precum si a membrilor alesi sau numiti în administratia locala si aproba programele de activitate ale acestora;
b) alege membrii Biroului Politic pe o perioada de 4 ani si îi revoca atunci când se impune. Revocarea o poate cere Biroul Politic Teritorial sau o treime din membrii organizatiei;
c) aproba la nivel local masurile necesare realizarii Programului si strategiei partidului;
d) valideaza masurile organizatorice necesare dezvoltarii organizatiei;
e) dezbate si aproba raportul de gestiune si acorda descarcare pentru executia bugetara;
f) aproba listele de candidati pentru alegerile locale – primar si consilieri locali – propuse de catre Birourile Politice Locale si le supune spre definitivare si validare Birourilor Politice Judetene si Delegatiei Permanente Teritoriale;
g) alege delegatii la Conferinta Teritoriala.
(2) Adunarea Generala este organism deliberativ.
Art. 39 (1) Biroul Politic al organizatiei sectiei de votare este format din 3-5 membri si 2 supleanti cu urmatoarea structura: presedinte, vicepresedinte si secretar.
(2) Biroul Politic al organizatiei de cartier este format din 5-7 membri si 2 supleanti cu structura: presedinte, vicepresedinte, secretar si 2 membri.
(3) Biroul Politic comunal este format din 7-9 membri si 2 supleanti cu urmatoarea structura: presedinte, vicepresedinte, secretar-trezorier si 4 membri.
(4) Biroul Politic orasenesc este format din 9-11 membri si 3 membri supleanti, cu urmatoarea structura: presedinte, 2 vicepresedinti, secretar-trezorier si 5 membri.
(5) Biroul Politic municipal este format din 11-13 membri si 4 membri supleanti, cu urmatoarea structura: presedinte, 3 vicepresedinti, secretar-trezorier si 6 membri.
(6) Biroul Politic municipal din municipiile resedinta de judet este format din 15-17 membri si 5 supleanti, cu urmatoarea structura: presedinte, 4 vicepresedinti, secretar-trezorier si 9 membri.
Art. 40 (1) Birourile Politice Locale la nivelul sectiilor de votare si al cartierului sunt alese de Adunarea Generala a membrilor la nivelul respectiv si se întrunesc o data pe luna si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintilor, a Biroului Politic Local sau la cererea majoritatii simple din numarul membrilor lor.
(2) Birourile Politice Locale comunale, orasenesti si municipale se întrunesc de doua ori pe luna si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintilor, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majoritatii simple din numarul membrilor lor.
(3) Biroul Politic Local al municipiului resedinta de judet se întruneste saptamânal si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui, a Biroului Politic Teritorial sau la cererea majoritatii simple din numarul membrilor lor.
Art. 41 (1) La sedintele Birourilor Politice Locale comunale, orasenesti si municipale participa, cu drept de vot consultativ: membrii supleanti, primarul, viceprimarul precum si consilierii ocali în exercitiu.
(2) Presedintele TNL si presedinta OFL la nivel local sunt membri de drept al Biroului Politic Local.
(3) La sedintele Birourilor Politice Locale pot participa si membri ai organizatiei cu acceptul presedintelui.
Art. 42 (1) Biroul Politic Local are urmatoarele atributii:
a) planifica, conduce, coordoneaza si monitorizeaza activitatea organizatiei locale în intervalul dintre Adunarile Generale;
b) valideaza sau invalideaza rezultatele alegerilor în organizatiile de la nivelul sectiilor de votare si de cartier;
c) evalueaza conducerea operativa a organizatiilor de la nivelul sectiilor de votare si de cartier;
d) pregateste selectia de candidati pentru alegerile locale;
e) organizeaza campaniile electorale la nivel local si raspunde în fata Biroului Politic Teritorial de îndeplinirea obiectivelor electorale;
f) contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locala;
g) efectueaza selectia si propune Adunarii Generale listele de candidati pentru alegerile locale – primari si consilieri locali – si le transmite spre definitivare Biroului Politic Teritorial;
h) efectueaza selectia listelor de candidati pentru consilierii locali propusi de organizatiile de la nivelul sectiilor de votare si de cartier si le supune aprobarii Adunarii Generale;
i) întocmeste evidenta membrilor organizatiei si urmareste încasarea cotizatiilor;
j) aproba cererile de înscriere în organizatie;
k) gestioneaza mijloacele financiare si materiale ale organizatiei;
l) îndeplineste hotarârile organismelor de conducere superioare;
m) organizeaza activitatile necesare îndeplinirii atributiunilor sale;
n) propune Biroului Politic Teritorial aplicarea de sanctiuni;
o) propune Biroului Politic Teritorial cooptarea de membri în Biroul Politic Local în cazul unor regrupari ale fortelor politice la nivel local.
(2) Presedintele Biroului Politic Local este presedintele organizatiei si reprezinta partidul în relatiile oficiale în zona lui de activitate, prezideaza sedintele Biroului Politic Local si ale Adunarii Generale si participa la sedintele Delegatiei Permanente Teritoriale, pe care o informeaza permanent cu privire la activitatea sau la evenimentele petrecute în organizatia pe care o conduce.

CAPITOLUL VI
STRUCTURA ORGANIZATORICA
LA NIVELUL FILIALELOR TERITORIALE
Art. 43 (1) Organismele de conducere ale Partidului National Liberal la nivel judetean si al sectoarelor municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:
a) Conferinta filialei teritoriale;
b) Delegatia Permanenta Teritoriala (Judeteana sau de Sector);
c) Biroul Politic Teritorial (Judetean sau de Sector).
(2) La nivelul municipiului Bucuresti functioneaza Conferinta municipala si Consiliul de Coordonare.
Art. 44 Conferinta filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, este compusa din:
a) membrii Delegatiei Permanente Judetene, respectiv membrii Delegatiei Permanente de Sector al municipiului Bucuresti;
b) delegatii organizatiilor locale, respectiv ai organizatiilor de cartier ale sectoarelor municipiului Bucuresti conform unei norme de reprezentare stabilita de Birourile Politice Teritoriale.
Art. 45 Conferinta filialei teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti se întruneste o data la doi ani si ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Teritorial, respectiv a Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti, sau la cererea a mai mult de jumatate din numarul organizatiilor locale, respectiv a mai mult de jumatate din filialele de sector, ori la decizia Biroului Politic Central.
Art. 46 (1) Conferinta filialei teritoriale are urmatoarele atributii de conducere:
a) hotaraste masurile de realizare a Programului si a strategiei partidului la nivel teritorial;
b) aproba si sustine elaborarea si participarea conducerii locale la proiectele si programele de dezvoltare regionala si locala;
c) coordoneaza si definitiveaza modalitatile de integrare a specialistilor locali în proiectele si programele aflate în lucru la nivel national;
d) alege presedintele filialei teritoriale;
e) alege prin vot, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 5-7 vicepresedinti, 15-17 membri si 8 membrii supleanti ai Biroului Politic Teritorial;
f) alege prin vot, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 5 judecatori ai Consiliului Teritorial de Arbitraj. Presedintele Consiliului Teritorial de Arbitraj este ales de cei 5 judecatori prin vot secret;
g) alege prin vot, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 3 membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori. Presedintele Comisiei Teritoriale de Cenzori este ales de cei 3 membri prin vot secret;
h) dezbate raportul Comisiei de Cenzori si acorda descarcare pentru executia bugetara;
i) analizeaza activitatea organelor de conducere pe care le-au ales si a reprezentantilor numiti sau alesi în administratia publica locala si dispune masurile necesare pentru mai buna reprezentare politica;
j) evalueaza activitatea reprezentantilor în Parlament si asigura modalitatile de sustinere a intereselor locale.
(2) Conferinta Municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) alege presedintele si vicepresedintii Consiliului de Coordonare;
b) hotaraste masurile de realizare a Programului si a strategiei partidului la nivelul municipiului Bucuresti;
c) aproba si sustine elaborarea si participarea conducerii locale la proiectele si programele de dezvoltare pentru municipiul Bucuresti;
d) analizeaza activitatea organelor de conducere pe care le-a ales si a reprezentantilor numiti sau alesi în administratia locala si dispune masurile necesare pentru o mai buna reprezentare politica;
e) analizeaza activitatea reprezentantilor în Parlament si asigura modalitatile de sustinere a intereselor municipiului Bucuresti.
Art. 47 Delegatia Permanenta Teritoriala este compusa din:
a) membrii Biroului Politic Teritorial;
b) presedintele, vicepresedintii si secretarul coordonator ai organizatiei municipiului resedinta de judet;
c) presedinti organizatiilor locale (comunale, orasenesti si municipale) subordonate;
d) presedintii organizatiilor de cartier apartinând localitatilor cu peste 50.000 de locuitori;
e) consilieri judeteni, respectiv de sector ai municipiului Bucuresti;
f) consilierii locali din municipii;
g) parlamentarii, primarii si viceprimarii, membri PNL;
h) presedintele si un vicepresedinte TNL la nivel teritorial;
i) presedinta si o vicepresedinta OFL la nivel teritorial;
j) presedintele Clubului Studentesc Liberal;
k) presedintele Ligii Alesilor Locali;
l) presedintii structurilor care se ocupa de probleme specifice înfiintate conform art. 34 din Statut.
Art. 48 Delegatia Permanenta Teritoriala se întruneste o data pe trimestru si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui filialei teritoriale, fie pe baza hotarârii Biroului Politic Teritorial, fie la cererea majoritatii simple a numarului membrilor sai.
Art. 49 Delegatia Permanenta Teritoriala are urmatoarele atributii :
a) analizeaza activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor si a reprezentantilor numiti sau alesi în administratia locala;
b) îndeplineste hotarârile conducerii centrale a partidului si asigura punerea în aplicare a masurilor pentru realizarea Programului si a strategiei partidului;
c) stabileste prioritatile de dezvoltare locala, proiectele si programele, precum si modalitatile de implicare a structurilor si a organelor locale în realizarea lor efectiva;
d) evalueaza dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveste numarul de membri, activitatea, audienta reprezentantilor locali, dotarea logistica si materiala precum si asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune functionari si reprezentari;
e) valideaza listele de candidati pentru consilieri judeteni, respectiv pentru consilierii de sector ai municipiului Bucuresti, propuse de catre Biroul Politic Teritorial;
f) valideaza lista de candidati pentru primari aprobata de Adunarea Generala si definitivata de Biroul Politic Teritorial, cu exceptia municipiilor resedinta de judet;
g) propune spre validare Biroului Politic Central lista de candidati pentru primarul municipiului resedinta de judet;
h) hotaraste cu privire la sanctiunile propuse de catre Biroul Politic Teritorial;
i) alege delegatii la Congres la propunerea Biroului Politic Teritorial;
j) aproba si transmite spre validare Delegatiei Permanente listele si ordinea candidatilor pentru alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obtinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media nationala a PNL, la votul pentru Consiliile Judetene si pentru Parlamentul European;
k) aproba si propune Biroului Politic Central listele si ordinea candidatilor la alegerile parlamentare, în cazul filialelor teritoriale care au obtinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media nationala a PNL la votul pentru Consiliile Judetene si pentru Parlamentul European;
l) în cazuri exceptionale, aproba cooptarea în functii, peste structura aleasa, a unor personalitati locale care s-au înscris în partid, la propunerea Biroului Politic Teritorial;
m) în situatii cu totul deosebite, când organismele de conducere la nivel local activeaza ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate hotarî dizolvarea Biroului Politic Local sau demiterea presedintelui acestuia.
Art. 50 Biroul Politic Teritorial este organismul de conducere executiv la nivel judetean sau de sector al municipiului Bucuresti si este format dintr-un numar impar de membri, alesi în conformitate cu prevederile art. 46 lit e. cu urmatoare structura:
a) presedinte;
b) 5-7 vicepresedinti;
c) secretar coordonator;
d) 14-16 membri.
Art. 51 (1) Biroul Politic Teritorial asigura conducerea curenta a filialei, se întruneste saptamânal sau de ori de câte ori este nevoie la convocarea presedintelui sau la cererea majoritatii simple a numarului membrilor sai. În absenta presedintelui sedintele vor fi conduse de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de acesta.
(2) La sedinte participa, cu drept de vot, parlamentarii, presedintele Consiliului Judetean, primarul municipiului resedinta de judet sau cel de sector al municipiului Bucuresti, presedintele TNL, presedinta OFL, presedintele CSL si presedintele LAL.
(3) La sedinte pot participa la invitatia presedintelui, cu drept de vot consultativ, membrii supleanti, vicepresedintii Consiliului Judetean, viceprimarii municipiilor resedinta de judet sau de sector ai municipiului Bucuresti si alti demnitari ai PNL din filiala respectiva.
Art. 52 (1) Biroul Politic Teritorial are urmatoarele atributii:
a) aplica linia politica de actiune stabilita de forurile de conducere superioara ale partidului;
b) coordoneaza, planifica si monitorizeaza activitatea filialei, precum si a organizatiilor locale între sedintele Delegatiei Permanente Teritoriale;
c) propune Delegatiei Permanente Teritoriale lista delegatilor pentru participarea la Congres;
d) hotaraste convocarea Adunarilor Generale când e cazul;
e) stabileste strategia campaniilor electorale la nivel judetean, organizeaza campaniile electorale si raspunde în fata Delegatiei Permanente de îndeplinirea obiectivelor electorale;
f) convoaca Conferinta filialei teritoriale si stabileste norma de reprezentare la aceasta;
g) urmareste încasarea cotizatiilor de la organizatiile locale;
h) valideaza propunerea presedintelui de numire sau revocare a membrilor partidului în functiile de la nivel judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti;
i) întocmeste listele cu propunerile de candidati pentru functiile din administratia publica centrala si le înainteaza spre validare Biroului Politic Central;
j) conduce campania electorala potrivit strategiei electorale aprobate de Delegatia Permanenta Teritoriala;
k) aproba propunerile de cooptare de membri în Birourile Politice Locale în cazul unor regrupari ale fortelor politice la nivel local;
l) propune Delegatiei Permanente Teritoriale cooptarea de membri în Biroul Politic Teritorial în cazul unor regrupari ale fortelor politice la nivel teritorial;
m) în cazuri exceptionale propune Delegatiei Permanente Teritoriale cooptarea în functii, peste structura aleasa, a unor personalitati locale care s-au înscris în partid;
n) hotaraste excluderea în conditiile prevazute la art. 19 din Statut;
o) organizeaza cercuri de studii, biblioteci, conferinte, întruniri si alte asemenea activitati.
(2) Pe lânga atributiile enumerate la alin. 1 al acestui articol Biroul Politic Judetean are urmatoarele atributii:
a) numeste Birouri Locale Interimare sau, în cazul organizatiilor în curs de constituire, nuclee de conducere;
b) valideaza sau invalideaza rezultatele alegerilor în organizatiile locale, cu exceptia organizatiilor de la nivelul sectiilor de votare si de cartier;
c) definitiveaza si valideaza listele de candidati pentru consilieri locali propuse de catre Birourile Politice Locale si aprobate de Adunarile Generale;
d) ordoneaza si definitiveaza lista candidatilor pentru consiliul judetean si pentru primari pe care o propune spre validare Delegatiei Permanente Teritoriale;
e) întocmeste si ordoneaza listele de candidati pentru alegerile parlamentare, pe care le înainteaza Delegatiei Permanente Teritoriale;
f) împuterniceste organizatiile locale pentru a-si tine evidenta financiar-contabila proprie.
(3) Pe lânga atributiile enumerate la alin. 1 al acestui articol Biroul Politic de Sector are urmatoarele atributii:
a) selecteaza si aproba lista de candidati pentru consilieri de sector si pentru Primari de sector;
b) selecteaza lista de candidati pentru consilieri generali ai municipiului Bucuresti, pe care o definitiveaza si aproba Consiliul de Coordonare al municipiului Bucuresti;
c) selecteaza si propune Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti o lista de candidati pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti;
d) selecteaza si propune Consiliului de Coordonare al municipiului Bucuresti listele de candidati pentru Camera Deputatilor si Senat din circumscriptia electorala Bucuresti, cu exceptia locurilor întâi.
Art. 53 (1) Presedintele filialei teritoriale reprezinta partidul în relatiile oficiale din zona lui de activitate.
(2) Presedintele filialei teritoriale este de drept si Presedintele Biroului Politic Teritorial si are urmatoarele atributii specifice:
a) prezideaza sedintele organizatiilor la care participa, informând pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o desfasoara;
b) supune aprobarii organismelor de conducere teritoriale masurile pentru aplicarea hotarârilor conducerii centrale a partidului;
c) propune Biroului Politic Teritorial numirea sau revocarea membrilor partidului în functiile de la nivel judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti;
d) propune cooptarea de membri supleanti în organismele de conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, pâna la organizarea de noi alegeri;
e) participa, în mod obligatoriu, la sedintele Delegatiei Permanente si ale Consiliului National si raspunde la toate convocarile conducerii centrale;
f) informeaza periodic Biroul Politic Central, cu datele solicitate de catre acesta, si organismele de conducere teritoriale cu privire la activitatea filialei si la evenimentele importante din zona sa de activitate;
g) stabileste schema organizatorica a aparatului de lucru al partidului la nivel judetean, respectiv de sector al municipiului Bucuresti si angajeaza personalul necesar acestui aparat;
h) raspunde de gestiunea bunurilor mobile si a fondurilor partidului;
i) stabileste si negociaza reprezentarea partidului în institutiile si organismele care functioneaza la nivel judetean sau de sector al municipiului Bucuresti;
j) conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial împreuna cu echipe pe care le formeaza dintre membrii Biroului Politic Teritorial.


%d blogeri au apreciat: