Filosofie Politica


STATUTUL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL cap VII-XII

STATUTUL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
13 01 2007

CAPITOLUL I: dispozitii generale
CAPITOLUL II: obiectivele partidului national liberal
CAPITOLUL III: membrii partidului national liberal
CAPITOLUL IV: organizarea partidului national liberal – dispozitii generale
CAPITOLUL V: structura organizatorica la nivel local – comuna, oras si municipiu
CAPITOLUL VI: structura organizatorica la nivelul filialelor teritoriale
CAPITOLUL VII: organizarea la nivel national
CAPITOLUL VIII: alte structuri la nivelul national
CAPITOLUL IX: procedura alegerilor în partid
CAPITOLUL X: patrimoniul si fondurile partidului national liberal
CAPITOLUL XI: încetarea activitatii
CAPITOLUL XII: dispozitii tranzitorii si finale
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA LA NIVEL NATIONAL
Art. 54 Organismele de conducere ale Partidului National Liberal la nivel national sunt:
a) Congresul (Adunarea Generala a delegatilor membrilor partidului);
b) Consiliul National;
c) Delegatia Permanenta;
d) Biroul Politic Central.

Art. 55 Congresul este forul suprem de conducere si decizie al Partidului National Liberal, la nivel national, si se compune din:
a) delegatii alesi de filialele teritoriale;
b) membri Consiliului National.
Art. 56 (1) Congresul Ordinar se întruneste o data la patru ani.
(2) Congresul Extraordinar se întruneste ori de câte ori este nevoie în conditiile prevazute de prezentul Statut.
Art. 57 (1) Convocarea Congresului se face de catre Delegatia Permanenta, la cererea Biroului Politic Central sau la cererea a mai mult de jumatate din Delegatiile Permanente Teritoriale. Delegatia Permanenta stabileste data, locul, ordinea de zi, precum si numarul si norma de reprezentare a delegatilor membrilor filialelor teritoriale.
(2) Pentru Congresul Ordinar, convocarea se face cu cel putin 60 de zile, iar pentru Congresul Extraordinar, cu cel putin 30 de zile înainte de data fixata pentru tinerea Congresului.
(3) Norma de reprezentare se stabileste în functie de numarul membrilor filialelor teritoriale, potrivit prevederilor Legii partidelor politice, precum si în functie de rezultatele obtinute la alegerile locale, parlamentare si europene. Ponderea în norma de reprezentare a rezultatelor obtinute la alegerile locale, parlamentare si europene va fi de cel putin trei patrimi.
Art. 58 Congresul este legal constituit daca sunt prezenti mai mult de doua treimi din numarul delegatilor.
Art. 59 (1) Lucrarile Congresului sunt deschise de catre Presedintele PNL, care prezinta ordinea de zi spre aprobare.
(2) Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii si aprobarii prin vot.
(3) În cazul în care Congresul este convocat si pentru alegeri, Biroul Politic Central îsi depune mandatul, iar pâna la alegerea noului Presedinte, lucrarile Congresului vor fi conduse în continuare de catre un prezidiu format din trei membri si patru secretari alesi de catre delegatii la Congres.
(4) Dupa alegerea Presedintelui, acesta va prelua conducerea lucrarilor Congresului, asistat de membrii prezidiului si de secretari.
Art. 60 (1) Secretarii vor întocmi procese-verbale ale dezbaterilor si hotarârilor, care devin documentele oficiale ale Congresului.
(2) Procesele-verbale si hotarârile Congresului vor fi semnate de catre Presedintele ales al partidului, membrii prezidiului si secretari.
Art. 61 (1) Congresul partidului are urmatoarele atributii:
a) adopta si/sau modifica Statutul partidului;
b) alege Presedintele partidului;
c) alege uninominal 15 vicepresedinti ai Biroului Politic Central, dintre care 7 cu atributii specifice si 8 pe regiuni de dezvoltare (delimitate de Legea nr. 315/2004) (Anexa 2);
d) alege uninominal 15 membri titulari ai Biroului Politic Central, dintre care 7 cu atributii specifice si 8 pe regiuni de dezvoltare (delimitate de Legea nr. 315/2004) (Anexa 2);
e) adopta strategia si Programul politic prezentate de Presedintele ales;
f) alege prin vot, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 23 de judecatori ai Curtii de Onoare si Arbitraj. Presedintele Curtii de Onoare si Arbitraj este ales de cei 23 de judecatori prin vot secret;
g) alege prin vot, în ordinea descrescatoare a numarului de voturi, 7 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori. Presedintele Comisiei Centrale de Cenzori este ales de cei 7 membri prin vot secret;
h) aproba fuziunile cu partide politice propuse de Delegatia Permanenta;
i) hotaraste asupra raportului Biroului Politic Central, prezentat de catre Presedintele partidului;
j) hotaraste asupra raportului prezentat de presedintele Comisiei de Cenzori si asupra raportului prezentat de presedintele Curtii de Onoare si Arbitraj;
k) revoca din functie sau sanctioneaza Presedintele partidului la propunerea Delegatiei Permanente;
(2) În cazul în care între Congrese se schimba cadrul legislativ privind partidele politice, Delegatia Permanenta este mandatata de drept sa modifice prezentul Statut, numai pentru punerea de acord cu dispozitiile legale.
Art. 62 Consiliul National este forul de dezbatere si decizie al Partidului National Liberal între Congrese si este compus din:
a) membrii Delegatiei Permanente, inclusiv cei cu drept de vot consultativ;
b) secretarii de stat si asimilatii acestora membri PNL;
c) presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene membrii PNL;
d) primarii si viceprimarii municipiilor resedinta de judet, de sectoare si primarul si viceprimarul general al municipiului Bucuresti membrii PNL;
e) vicepresedintii si secretarul general ai TNL;
f) vicepresedintii si secretarul general ai OFL;
g) vicepresedintii si secretarul general ai CSL;
h) vicepresedintii si secretarul seneral ai Ligii Alesilor Locali;
i) vicepresedintele si secretarul seneral al Senatului partidului;
j) membrii de onoare ai partidului;
k) presedintele structurilor care se ocupa de probleme specifice;
l) presedintii comisiilor permanente ale Consiliului National.
Art. 63 Consiliul National se întruneste de doua ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui, a Biroului Politic Central sau a mai mult de jumatate din membrii sai.
Art. 64 Consiliul National are urmatoarele atributii:
a) adopta Programul de guvernare, precum si programele si politicile sectoriale ale partidului;
b) adopta masurile ce se impun pentru îndeplinirea hotarârilor Congresului;
c) aproba rapoartele comisiilor permanente de specialitate;
d) desemneaza candidatul PNL la functia de Presedinte al României;
e) atribuie sau retrage calitatea de Presedinte sau de membru de onoare al PNL.
Art. 65 (1) Consiliul National se organizeaza si functioneaza, în baza unui Regulament de organizare si functionare aprobat de Delegatia Permanenta, prin comisii permanente de specialitate constituite:
a) pe criterii sociale;
b) pe criterii profesionale.
(2) Comisiile constituite pe criterii sociale au ca scop reprezentarea si promovarea intereselor categoriei sociale respective, încurajarea si coordonarea activitatilor organizate de acestea, întocmirea de rapoarte si initiative legislative în favoarea acestora.
(3) Comisiile constituite pe criterii profesionale elaboreaza politicile sectoriale si politicile publice pe domenii de interes major, pentru exprimarea optiunilor si solutiilor propuse de PNL.
(4) Numarul, denumirea si competenta comisiilor vor fi definitivate în termen de 90 de zile de la Congres, la prima reuniune a Consiliului National.
(5) Comisiile îsi aleg conducerea în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
(6) Alegerile din cadrul comisiilor sunt validate de plenul Consiliului National.
Art. 66 Delegatia Permanenta exercita conducerea partidului dintre Congrese si este compusa din:
a) Presedintele partidului;
b) membrii Biroului Politic Central;
c) presedintele Senatului PNL;
d) presedintii filialelor teritoriale;
e) secretarul general al PNL;
f) presedintii celor doua Camere ale Parlamentului;
g) liderii grupurilor parlamentare;
h) parlamentarii;
i) parlamentarii europeni;
j) ministrii;
k) presedintele TNL;
l) presedinta OFL;
m) presedintele CSL;
n) presedintele Ligii Alesilor Locali PNL;
o) presedintele Consiliului de Coordonare al Municipiului Bucuresti;
p) comisarul european.
Art. 67 (1) Delegatia Permanenta se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui PNL, a Biroului Politic Central sau a majoritatii simple a numarului membrilor acesteia.
(2) La sedintele Delegatiei Permanente participa cu drept de vot consultativ secretarii generali adjuncti, secretarii executivi si secretarul pentru relatiile internationale.
Art. 68 (1) Delegatia Permanenta are urmatoarele atributii:
a) aplica Programul politic al PNL în functie de evolutia social-politica;
b) propune Congresului fuziunile cu partidele politice, negociate de Biroul Politic Central;
c) aproba aliantele cu partidele politice, precum si orice alte întelegeri politice negociate de Biroul Politic Central;
d) hotaraste dizolvarea Biroului Politic Teritorial sau demiterea Presedintelui acestuia în situatii cu totul deosebite, când organismele de conducere la nivel teritorial activeaza ineficient sau în afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului;
e) analizeaza, coordoneaza si sprijina activitatea filialelor si dispune masurile ce se impun;
f) analizeaza activitatea parlamentarilor si a demnitarilor partidului, precum si a reprezentantilor în administratia centrala si dispune masurile ce se impun;
g) între Congrese, stabileste însemnul si semnul electoral al partidului;
h) valideaza listele candidatilor pentru alegerile parlamentare, aprobate de Delegatiile Permanente Teritoriale ale filialelor care au obtinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media nationala a PNL la votul pentru Consiliile Judetene si pentru Parlamentul European;
i) valideaza propunerea Biroului Politic Central privind listele candidatilor pentru alegerile parlamentare, pentru organizatiile care au obtinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media nationala a PNL la votul pentru Consiliile Judetene si pentru Parlamentul European, cu acordul prealabil al Delegatiei Permanente Teritoriale;
j) valideaza propunerea Biroului Politic Central privind listele candidatilor pentru alegerile europene;
k) stabileste candidatii de pe locul întâi pe listele din circumscriptia electorala Bucuresti pentru alegerile parlamentare, la propunerea Presedintelui PNL;
l) stabileste candidatul la functia de prim ministru la propunerea Biroul Politic Central;
m) stabileste candidatul la functia de presedinte al Camerei Deputatilor si pe cel la functia de presedinte al Senatului;
n) valideaza, la propunerea Biroului Politic Central, grila de criterii pentru selectionarea candidatilor pentru orice functie, a carei aplicare este obligatorie pentru Delegatia Permanenta Teritoriala;
o) poate solicita rapoarte de activitate ale persoanelor numite în Guvern si în administratia publica centrala;
p) analizeaza si aproba rapoartele lunare de activitate ale Biroului Politic Central si ale grupurilor parlamentare;
q) convoaca si stabileste data, locul, numarul si norma de reprezentare pentru delegatiile la Congres si propune ordinea de zi a acestuia;
r) aplica sau propune sanctiuni în conformitate cu prevederile Statutului;
s) aproba Regulamentul de aplicare al Statutului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Filialei Teritoriale si Regulamentele de organizare si functionare ale organismelor de conducere si ale structurilor specifice, precum si Codul Etic propus de Senatul PNL;
t) alege si revoca secretarul general, la propunerea Presedintelui partidului;
u) stabileste adresa Sediului Central al partidului;
v) propune Consiliului National desemnarea membrilor de onoare si alegerea presedintelui de onoare.
(2) În exercitarea atributiilor Delegatiei Permanente prevazute la lit. h, i, j si k ale prezentului articol persoanele prevazute la art. 65 lit. h, i si j nu au drept de vot.
Art. 69 (1) Biroul Politic Central asigura conducerea partidului între sedintele Delegatiei Permanente si se întruneste saptamânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui.
(2) Biroul Politic Central este alcatuit din Presedinte, fostii presedinti si presedintele fondator 1990 ai partidului, 15 vicepresedinti, dintre care 7 cu atributii specifice si 8 pe regiuni de dezvoltare, 15 membri titulari, dintre care 7 cu atributii specifice si 8 pe regiuni de dezvoltare, alesi în conformitate cu prevederile art. 61 lit. b, c si d.
(3) La sedintele Biroului Politic Central participa, cu drept de vot consultativ: presedintele Senatului PNL, secretarul general PNL, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, liderii grupurilor parlamentare, presedintele TNL, presedinta OFL, presedintele CSL, presedintele LAL si ministrii.
Art. 70 Biroul Politic Central are urmatoarele atributii:
a) adopta si urmareste punerea în aplicare a masurilor de îndeplinire a hotarârilor Congresului si ale celorlalte organisme de conducere ale partidului la nivel national;
b) coordoneaza si evalueaza modul în care toate filalele teritoriale îndeplinesc obiectivele ce decurg din strategia si programele politice ale PNL;
c) coordoneaza si evalueaza activitatea grupurilor parlamentare;
d) elaboreaza si propune Delegatiei Permanente strategia politica a partidului;
e) negociaza întelegeri politice în limita mandatului aprobat de Delegatia Permanenta;
f) concepe si coordoneaza modul de pregatire si desfasurare a campaniilor electorale;
g) convoaca Consiliul National;
h) propune Delegatiei Permanente candidatul la functia de prim ministru;
i) desemneaza candidatii pentru functiile din Guvern si administratia publica centrala;
j) monitorizeaza si evalueaza activitatea autoritatilor publice centrale pe domenii;
k) propune Delegatiei Permanente candidatii pentru alegerile parlamentare pentru filialele care au obtinut la ultimele alegeri locale generale rezultate electorale sub media nationala a PNL la votul pentru Consiliile Judetene si pentru Parlamentul European;
l) propune Delegatiei Permanente candidatii pentru alegerile europene;
m) propune Delegatiei Permanente dizolvarea unui Birou Politic Teritorial sau demiterea presedintelui acestuia în situatii cu totul deosebite si în cazul dizolvarii desemneaza Biroul Teritorial Interimar;
n) aproba schema organizatorica a aparatului central precum si bugetul anual de venituri si cheltuieli al acestuia, la propunerea Secretarului General;
o) convoaca Delegatia Permanenta;
p) raporteaza lunar Delegatiei Permanente asupra activitatii desfasurate;
q) coordoneaza activitatea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului National si sprijina formarea grupurilor de lucru pe programe si proiecte;
r) stabileste data de desfasurare pentru Conferintele filialelor teritoriale;
s) valideaza sau invalideaza votul alegerilor organismelor de conducere la nivel teritorial;
t) valideaza lista de candidati pentru primarii municipiilor resedinta de judet propusa de Delegatiile Permanente Teritoriale;
u) numeste, la propunerea Presedintelui, 8 secretari executivi si secretarul pentru relatiile internationale care vor coordona departamente specifice si care vor functiona pe baza unui Regulament aprobat de Delegatia Permanenta;
v) numeste, la propunerea secretarului general, secretarii generali adjuncti;
w) numeste si revoca purtatorul de cuvânt al partidului;
x) propune sanctiuni în conformitate cu prevederile Statutului.
Art. 71 Presedintele Partidului National Liberal este garantul înfaptuirii Programului politic, al respectarii si aplicarii Statutului si al pastrarii unitatii si prestigiului partidului.
Art. 72 (1) Presedintele partidului exercita conducerea si coordoneaza activitatea organismelor la nivel national, având urmatoarele atributii:
a) reprezinta partidul în relatiile oficiale;
b) face declaratii în numele partidului;
c) convoaca si prezideaza sedintele Biroului Politic Central si prezideaza orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;
d) conduce negocierile politice purtate în numele Partidului National Liberal;
e) sesizeaza Delegatia Permanenta cu privire la luarea unor masuri disciplinare;
f) propune Delegatiei Permanente alegerea sau revocarea secretarului general;
g) propune Biroului Politic Central alegerea sau revocarea celor 8 secretari executivi si a secretarului pentru relatiile internationale;
h) poate sa-si aleaga consilieri politici, ale caror functii si atributii sunt onorifice;
i) poate invita la sedintele Biroului Politic Central orice persoana;
j) propune candidatii de pe locul întâi pe listele din circumscriptia electorala Bucuresti pentru alegerile parlamentare;
k) îsi poate delega unele competente potrivit Statutului.
(2) În cazul vacantarii functiei de Presedinte sau în situatia în care Presedintele este în imposibilitatea de a-si exercita functia, responsabilitatile acestei functii se asigura cu caracter interimar de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de Biroul Politic Central.
Art. 73 Vicepresedintii si membrii Biroului Politic Central au responsabilitati pe domenii. (Anexa 3)
Art. 74 Secretarul general asigura comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central si filialele teritoriale, asigura gestiunea patrimoniului partidului, raspunde de sistemul informational si de aparatul de lucru.
Art. 75 (1) În activitatea sa, secretarul general este ajutat de secretari generali adjuncti si de secretarul pentru relatiile internationale numiti de Biroul Politic Central la propunerea secretarului general, respectiv a Presedintelui partidului.
(2) Numarul si atributiile secretarilor generali adjuncti se stabilesc printr-un Regulament de organizare si functionare al Secretariatului General, aprobat de catre Biroul Politic Central.
(3) Secretarul general nu poate ocupa nici o alta functie într-un organism de conducere din partid.
Art. 76 (1) Secretarul general participa la sedintele Biroului Politic Central cu drept de vot consultativ.
(2) Secretarul general tine evidenta, comunica si urmareste îndeplinirea deciziilor Biroului Politic Central si se subordoneaza acestuia.

CAPITOLUL VIII
ALTE STRUCTURI LA NIVELUL NATIONAL
Art. 77 Prin Regulamente de organizare si functionare se constituie la nivel national urmatoarele structuri:
a) Senatul partidului;
b) Curtea de Onoare si Arbitraj – COA;
c) Comisia Centrala de Cenzori – CCC;
d) Comisia de Etica;
e) Tineretul National Liberal – TNL;
f) Liga Alesilor Locali – LAL;
g) Organizatia Femeilor Liberale – OFL;
h) Cluburile Studentesti Liberale – CSL;
i) Grupul Parlamentar;
j) Alte structuri la nivel national pe categorii sociale si profesionale.
Art. 78 (1) Senatul partidului este un organism consultativ al Presedintelui partidului cu privire la pastrarea si continuarea traditiilor si la dezvoltarea conceptiilor liberale, precum si la alte probleme de interes si lucreaza în conformitate cu Regulamentul aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
(2) Presedintele Senatului partidului este ales de catre membrii Senatului, conform Regulamentului propriu.
(3) Presedintele Senatului partidului este membru de drept al Delegatiei Permanente si participa cu drept de vot consultativ la sedintele Biroului Politic Central.
Art. 79 (1) Curtea de Onoare si Arbitraj este instanta suprema a partidului având atributii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului si a Codului Etic al PNL;
b) solutionarea contestatiilor privind sanctiunile disciplinare;
c) solutionarea contestatiilor privind învestirea candidatilor, alegerile interne, alegerea delegatilor la Conferinte sau la Congres;
d) coordonarea activitatilor Consiliilor Teritoriale de Arbitraj.
(2) Pot fi alese în Curtea de Onoare si Arbitraj persoane care au cel putin 5 ani prezenta continua în partid si care nu fac parte din nici o alta structura de conducere.
(3) Activitatea Curtii de Onoare si Arbitraj se desfasoara pe baza Regulamentului aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
(4) Deciziile Curtii de Onoare si Arbitraj, precum si deciziile Consiliilor Teritoriale de Arbitraj ramase definitive sunt obligatorii pentru toti membrii PNL, precum si pentru toate organismele de conducere ale partidului. Aceste decizii se pun în executare de catre organismele de conducere alese ale PNL.
Art. 80 Comisia Centrala de Cenzori are atributii de verificare a gestiunii partidului si lucreaza pe baza unui Regulament aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 81 (1) Comisia de Etica avizeaza la cererea Biroului Politic Central asupra candidaturilor propuse pentru alegerile parlamentare, europene si pentru functiile în Guvern si în administratia publica centrala.
(2) Comisia de Etica se alcatuieste si functioneaza în conformitate cu Regulamentul aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 82 Biroul Permanent National al Tineretului National Liberal conduce si coordoneaza activitatea specifica a structurilor de tineret constituite la nivelul filialelor teritoriale, pe baza unui Regulament aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.
Art. 83 Regulamentele de organizare si functionare ale structurilor partidului se elaboreaza ca proiecte de catre structurile respective si se înainteaza spre aprobare Delegatiei Permanente prin intermediul Secretariatului General.
Art. 84 (1) Grupul Parlamentar PNL este format din toti deputatii si senatorii, membri ai partidului.
(2) Rolul acestuia consta în promovarea politicii partidului în Parlament.
(3) Membrii Grupului Parlamentar nu pot exprima în dezbaterile parlamentare pozitii divergente liniei politice a partidului.
(4) Conducerea Grupului este asigurata, alternativ, de la o sesiune parlamentara la alta de liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor si din Senat.
(5) Grupul Parlamentar se organizeaza si îsi desfasoara activitatea, în baza unui Regulament aprobat de Delegatia Permanenta a partidului.

CAPITOLUL IX
PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID
Art. 85 Sedintele organismelor de conducere ale partidului la nivel national si al filialelor teritoriale sunt constituite statutar daca la ele participa majoritatea simpla a numarului membrilor ce le compun.
Art. 86 (1) Adunarile Generale ale membrilor organizatiilor de la nivelul sectiilor de votare, pe cartier, comunale, orasenesti si municipale sunt constituite statutar daca la ele participa majoritatea simpla a numarului total al membrilor aflati în evidenta la prima convocare, si cu orice prezenta la cea de a doua convocare.
(2) La aceste Adunari Generale au drept de vot doar acei membri care au o vechime de cel putin trei luni în partid si cu cotizatiile achitate la zi, inclusiv pe luna anterioara celei în care se desfasoara Adunarea Generala de alegeri.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. 1 si 2, la Adunarile Generale de constituire a unor organizatii noi au drept de vot toti membri acelei organizatii care participa la Adunarea Generala.
(4) Data limita pentru comunicarea numarului de membri se stabileste de Biroul Politic Teritorial.
Art. 87 (1) Vechimea minima necesara pentru a candida într-o structura de conducere la nivel local este de sase luni. Biroul Politic Teritorial poate acorda derogari.
(2) Vechimea minima necesara pentru a candida într-o structura de conducere la nivel judetean si national este de un an. Delegatia Permanenta poate acorda derogari.
(3) Vechimea minima necesara pentru a candida pe listele parlamentare este de doi ani. Delegatia Permanenta poate acorda derogari.
Art. 88 Candidaturile se depun pâna cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunarii Generale, Conferintei Teritoriale sau Congresului, la secretariatul organismului aferent, sub semnatura de primire.
Art. 89 (1) În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul se exprima deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului si ale Legii partidelor politice. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mâna.
(2) În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul presedintelui acelui organism este decisiv.
Art. 90 În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegatilor la forurile superioare sau când se iau hotarâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.
Art. 91 Hotarârile în cadrul organismelor de conducere se adopta în prezenta a cel putin jumatate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simpla a numarului voturilor celor prezenti la sedinta, cu exceptia cazurilor în care Statutul prevede altfel.
Art. 92 (1) Membrii organismelor de conducere ale Partidului National Liberal, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioada de 4 ani.
(2) Congresul Ordinar care alege conducerea partidului încheie procedura alegerilor în partid la toate nivelurile.
Art. 93 (1) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere de la nivelul sectiilor de votare si de cartier se valideaza de catre Birourile Permanente Locale.
(2) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se valideaza de catre Birourile Politice Teritoriale, cu exceptia organizatiilor de la nivelul sectiilor de votare si de cartier.
(3) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere ale filialelor teritoriale se valideaza de catre Biroul Politic Central.
(4) În cazul în care rezultatul alegerilor prevazute la alin. 1, 2 sau 3 nu este validat se procedeaza la noi alegeri.
(5) Preluarea conducerii organizatiilor locale sau a filialelor teritoriale de catre organismele nou alese, se face dupa termenul statutar si regulamentar prevazut pentru depunerea contestatiilor si validarea alegerilor de catre organismele ierarhic superioare abilitate a lua aceasta decizie.
Art. 94 (1) Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, sunt cooptati membri supleanti, în ordinea descrescatoare a voturilor obtinute, în maxim 30 de zile de la vacantarea unui loc, în conditiile prevazute de prezentul Statut.
(2) Numarul membrilor supleanti din organismele de conducere la nivel local si teritorial va fi de o treime din numarul membrilor respectivului organism de conducere.
(3) În cazul în care numarul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioara prin cooptare, depaseste jumatate din totalul celor alesi initial în organismul de conducere, se vor organiza noi Adunari Generale sau Conferinte Teritoriale pentru alegerea Biroului Politic Local sau a Biroului Politic Teritorial, cu exceptia functiei de presedinte, daca acesta nu a demisionat.
(4) În cazul în care functia de presedinte al filialei teritoriale este vacanta se organizeaza alegeri pentru functia de presedinte în termen de 6 luni, cu exceptia unei perioade de 6 luni anterioara datei alegerilor europene, parlamentare sau a alegerilor locale. În aceasta situatie functia de presedinte va fi îndeplinita pâna la alegeri de catre un vicepresedinte, desemnat de Biroul Politic Teritorial respectiv.
(5) În cazul în care functia de presedinte al organizatiei locale este vacanta interimatul va fi asigurat de vicepresedintele cu cel mai mare numar de voturi. În termen de 3 luni se organizeaza alegeri pentru functia de Presedinte, cu exceptia unei perioade de 6 luni anterioare alegerilor europene, parlamentare sau a alegerilor locale.
(6) În situatiile prevazute la alin. 3, pâna la alegeri conducerea organizatiei sau a filialei va fi asigurata de un Birou Teritorial Interimar compus din presedinte si 4-10 membri, numiti de:
a) Delegatia Permanenta, pentru Biroul Politic Central pe o perioada de cel mult 3 luni, cu exceptia unei perioade de 6 luni anterioare alegerilor europene, parlamentare si locale;
b) Biroul Politic Central pentru Birourile Politice Teritoriale;
c) Biroul Politic Teritorial pentru Birourile Politice Locale.

(7) În cazul în care presedintele ales nu a demisionat, acesta va exercita functia de presedinte al Biroului Teritorial Interimar.
(8) Din Biroul Teritorial Interimar vor face parte si membrii organismului de conducere alesi initial care nu au demisionat.

CAPITOLUL X
PATRIMONIUL SI FONDURILE
PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL
Art. 95 Partidul National Liberal poate detine bunuri mobile si imobile care sunt necesare activitatilor sale specifice.
Art. 96 Sursele de finantare ale Partidului National Liberal provin din:
a) cotizatiile membrilor partidului;
b) donatii si legate;
c) venituri provenite din activitati proprii;
d) subventii de la bugetul de stat;
e) alte surse, potrivit legii.
Art. 97 Operatiunile de încasari si plati se efectueaza prin conturi în lei si în valuta, deschise, potrivit legii, în banci cu sediul în România si se gestioneaza prin mandatari financiari, numiti de catre Birourile Politice Teritoriale respectiv Biroul Politic Central, carora le prezinta rapoarte.
Art. 98 (1) Membrii partidului platesc o cotizatie lunara al carei cuantum este stabilit de catre Biroul Politic Teritorial.
(2) Biroul Politic Central stabileste o cotizatie lunara pentru persoanele alese sau numite în functiile de conducere în structurile partidului sau în administratia centrala, precum si pentru parlamentari si parlamentarii europeni.
(3) Biroul Politic Teritorial stabileste o cotizatie lunara pentru persoanele alese sau numite în functii de conducere în administratia publica locala.
Art. 99 Membrii Partidului National Liberal care îndeplinesc functii de conducere alese în partid nu pot fi remunerati pentru activitatea lor.

CAPITOLUL XI
ÎNCETAREA ACTIVITATII
Art. 100 Partidul National Liberal îsi înceteaza activitatea prin:
a) autodizolvare, hotarâta de Congres, cu votul a peste doua treimi din numarul delegatilor;
b) dizolvare, pronuntata pe cale judecatoreasca si prin hotarârea Curtii Constitutionale;
c) constatarea încetarii existentei sale prin inactivitate, de catre Tribunalul Bucuresti, în conformitate cu dispozitiile corespunzatoare din Legea partidelor politice.

CAPITOLUL XII
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 101 Delegatia Permanenta, în termen de 60 de zile de la data adoptarii Statutului, va aproba Regulamentele de organizare si functionare ale organismelor partidului.
Art. 102 Hotarârile Congresului, ale Delegatiei Permanente si ale Biroului Politic Central sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere si pentru toti membrii Partidului National Liberal, în conditiile prevazute de prezentul Statut.
Art. 103 Numarul de membri si structura organismului de conducere la nivel national, teritorial sau local se modifica potrivit protocoalelor de fuziune sau regruparilor de forte politice la nivel local semnate, dupa caz, la nivel national, teritorial sau local pâna la viitorul Congres Ordinar, respectiv viitoarea Conferinta a filialei teritoriale sau viitoarea Adunare Generala de alegeri organizate în conditiile prezentului Statut.
Art. 104 Pâna la viitoarele Conferinte Ordinare ale filialelor teritoriale, componenta Birourilor Politice Teritoriale este cea rezultata în urma Conferintelor Ordinare ale filialelor, desfasurate pe parcursul anilor 2005 si 2006, prin comasarea Comitetului Executiv Teritorial cu Biroul Permanent Teritorial.
Art. 105 Curtea de Onoare si Arbitraj si Comisia Centrala de Cenzori îsi vor continua mandatele pâna la urmatorul Congres Ordinar din anul 2009.
Art. 106 La filialele în care, la data Congresului Extraordinar, functioneaza conduceri interimare se vor organiza Conferinte Extraordinare de alegeri, în termen de 6 luni de la Congresul Extraordinar, în baza prevederilor prezentului Statut.
Art. 107 (1) Procedurile de organizare ale urmatorului Congres Ordinar al PNL din anul 2009 vor demara dupa alegerile parlamentare din anul 2008, cu cel putin 6 luni înaintea datei Congresului Ordinar, stabilita la Delegatia Permanenta de dupa alegerile parlamentare.
(2) În primele 3 luni se vor desfasura Adunari Generale de alegeri în toate organizatiile locale, urmând ca, în termen de 3 luni de la finalizarea alegerilor în aceste organizatii, sa se organizeze Conferintele de alegeri ale tuturor filialelor teritoriale.
Art. 108 Dispozitiile protocoalelor de alianta încheiate de Partidul National Liberal sunt obligatorii pentru toti membrii si toate organizatiile acestuia precum si pentru toate persoanele sustinute în functii publice de acesta pe perioada existentei aliantei.
Art. 109 Membrii organismelor de conducere care detin doua sau mai multe functii sau calitati oficiale care dau drept de reprezentare în organismul respectiv nu pot delega reprezentarea pentru nici o functie detinuta, cu exceptia presedintilor filialelor teritoriale alesi în Biroul Politic Central si a presedintilor TNL, OFL, CSL si LAL.
Art. 110 Membrii organismelor de conducere care absenteaza de la întrunirile organismului respectiv nu pot fi înlocuiti, cu exceptia celor care reprezinta, în calitate de presedinte, organisme de conducere la nivel inferior.
Art. 111 (1) Partidul National Liberal poate avea ca membri sau reprezentanti onorifici cetateni români cu domiciliul în afara teritoriului României.
(2) Persoanele domiciliate în afara teritoriului României se pot constitui în Cluburi Liberale care vor avea un Regulament de organizare si functionare propriu alcatuit în conformitate cu prezentul Statut.
Art. 112 Prezentul Statut se completeaza cu prevederile Legii partidelor politice.
Anexa 1
Anexa 2
Regiunile de dezvoltare ale României
1. Nord – Est: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
2. Sud – Est: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea
3. Sud Muntenia: Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman
4. Sud – Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea
5. Vest: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis
6. Nord – Vest: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj
7. Centru: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
8. Bucuresti – Ilfov: Ilfov, Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6
Anexa 3
Atributiile pe domenii pentru cei sapte Vicepresedinti alesi pe lista nationala
1. Strategie si probleme politice
2. Relatii internationale
3. Relatii cu societatea civila si egalitate de sanse
4. Afaceri europene
5. Politici economice si mediul de afaceri
6. Relatii institutionale si administratie publica
7. Comunicare si relatii publice
Atributiile pe domenii pentru cei sapte Membri BPC alesi pe lista nationala
1. Comisii de specialitate
2. Retea electorala
3. Profesii liberale
4. Cancelarie
5. Formare si instruire
6. Politici sociale
7. Programe si evenimente

13 01 2007


%d blogeri au apreciat: