Filosofie Politica


Regulament de aplicare al Statutului PNL

10 03 2007

CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE
CAPITOLUL II: MEMBRII PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL
CAPITOLUL III: DISPOZITII ORGANIZATORICE
CAPITOLUL IV: PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID
CAPITOLUL V: PATRIMONIUL SI FONDURILE PNL

Anexa 1: Cerere de adeziune
Anexa 2: Curriculum Vitae
Anexa 3: Cerere de transfer
Anexa 4: Confirmare de transfer

CAPITOLUL I

Dispoziti generale

Art.1 Prevederile Statutului Partidului Naţional Liberal, ale Codului Etic şi ale prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii PNL.

Art.2 (1) Hotărârile privind semnul permanent al partidului, adoptate în conformitate cu prevederile art. 2 din Statut, sunt obligatorii pentru toate organismele partidului.

(2) Semnul permanent adoptat, identic cu cel electoral, va fi utilizat de toate filialele şi organizaţiile partidului în toate scrutinele electorale, generale sau parţiale precum şi pe documentele oficiale, respectându-se întocmai culorile şi caracteristicile grafice aprobate ale acestuia, conform Anexei 1 la Statutul PNL.

Art.3 Birourile Politice Teritoriale sunt obligate să afişeze denumirea partidului, semnul electoral permanent, drapelul PNL si drapelul naţional la toate sediile organizaţiilor.

CAPITOLUL II

Membrii Partidului National Liberal

Art. 4 (1) Cererea de adeziune la PNL se depune la sediul organizaţiei locale a partidului la care solicitantul doreşte să adere.

(2) Cererea de adeziune completată conform modelului din Anexa 1 la prezentul Regulament, însoţită de un Curriculum Vitae completat conform modelului din Anexa 2, se înregistrează în registrul special « Cereri de Adeziune PNL » şi i se atribuie un număr de înregistrare.

(3) În acelaşi registru se va înscrie rezoluţia finală a Biroului Politic Teritorial care poate fi „validat” sau „invalidat”.

(4) Registrul se vizează lunar de secretarul organizaţiei locale.

(5) Secretarul transmite Biroului Politic Local cererea de adeziune pentru a fi supusă discuţiei.

(6) Prezenţa la şedinţa Biroului Politic Local a solicitantului sau cel puţin a unuia dintre membrii PNL care au acordat recomandarea, în cazul în care această recomandare există, este obligatorie, în caz contrar discutarea cererii se amână până la întrunirea condiţiilor enumerate.

(7) Nerespectarea acestor condiţii, duce la anularea de drept a calităţii de membru PNL, începând cu data la care se face constatarea.
(8) Cererea de adeziune se discută în Biroul Politic al organizaţiei locale competente care trebuie să se pronunţe asupra ei şi, în caz de admitere, să o înainteze spre validare Biroului Politic Teritorial în termen de cel mult 30 zile de la primire.

(9) Biroul Politic Teritorial trebuie să se pronunţe asupra solicitării de validare a cererii de adeziune în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării de la Biroul Politic al organizaţiei locale.

(10) În cazul în care cererea adeziune este validată, datele din cerere vor fi înregistrate în baza de date electronică a filialei, în termen de 7 zile de la validare de către secretarul coordonator sub coordonarea preşedintelui filialei PNL.

(11) În cazul filialelor de sector al municipiului Bucureşti, cererea de adeziune se depune la Biroul Politic de Sector care trebuie să se pronunţe în termen de cel mult 15 zile de la primire. În acest caz, aprobarea şi validarea se fac simultan.

(12) Nerespectarea termenelor din prezentul articol constituie abatere disciplinară.

(13) Secretarul coordonator are obligaţia de a transmite Secretariatului General baza de date completată cu noii membrii validaţi în luna anterioară până la data de 10 ale lunii în curs.

(14) Data dobândirii calităţii de membru PNL este data şedinţei în care s-a validat cererea de adeziune de către Biroul Politic Teritorial.

Art.5 (1) În situaţia în care cererea de adeziune sau solicitarea de validare a fost respinsă, decizia se va comunica solicitantului în scris, sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, însoţită de motivele respingerii şi precizarea căilor de contestare a deciziei.

(2) În termen de cel mult 7 zile solicitantul poate face contestaţie la Consiliul Teritorial de Arbitraj, cu drept de apel la Curtea de Onoare şi Arbitraj.

(3) La soluţionarea definitivă a contestaţiilor, Consiliul Teritorial de Arbitraj, respectiv Curtea de Onoare şi Arbitraj, va înştiinţa organizaţia interesată, care va lua măsurile în consecinţă.

(4) După validarea oricărei înscrieri, organizaţiile locale sunt obligate să ia măsuri pentru integrarea noilor membri ai partidului.

Art.6 (1) Calitatea de membru al PNL se dovedeşte cu legitimaţia de membru sau, în cazul în care aceasta nu a putut fi emisă, printr-o adeverinţă eliberată de preşedintele Biroului Politic Teritorial al filialei din care persoana respectivă face parte.

(2) Acesta este obligat să elibereze aceste adeverinţe în termen de o săptămînă, la cererea solicitantului.

(3) Aceste adeverinţe vor fi numerotate, păstrate în copie şi înregistrate într-un registru special de secretariatul Biroului Politic Teritorial.

Art.7 (1) În situaţia schimbării domiciliului, a reşedinţei sau a locului de muncă, membrii PNL în cauză se pot transfera în baza unei notificări adresate celor două filiale sau organizaţii care privesc transferul.

(2) Notificarea de transfer este însoţită de o notă privind îndeplinirea obligaţiilor în filiala de la care se face transferul, semnată de preşedintele Biroului Politic Local.
(3) În cazul în care un membru al unei organizaţii candidează pentru o funcţie eligibilă de deputat sau senator în alt judeţ decât cel în care se află organizaţia din care face parte, acesta este obligat ca în luna depunerii candidaturii, să solicite transferarea la o organizaţie din cadrul filialei unde şi-a depus candidatura.
(4) Modelul de documente necesare transferului se găsesc în Anexa 3 şi Anexa 4 la prezentul Regulament.

(5) Notificarea de transfer se supune regulilor procedurale stipulate în art. 4 şi art. 5 din prezentul Regulament.

(6) În cazul în care membrul PNL nu şi-a îndeplinit obligaţiile în filiala de la care se transferă, solicitarea acestuia de transfer poate fi respinsă de Biroul Politic Teritorial în care doreşte să se transfere.

(7) În municipiul Bucureşti, orice persoană se poate înscrie şi activa în oricare din organizaţiile de sector ale municipiului.

Art. 8 (1) Se consideră abatere disciplinară şi poate atrage suspendarea din funcţie refuzul luării în discuţie a cererilor de adeziune.

(2) Orice sancţiune devine aplicabilă din momentul expirării termenului în care aceasta poate fi atacată conform termenelor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Curţii de Onoare şi Arbitraj şi al Consiliilor de Arbitraj Teritoriale sau de la momentul rămânerii definitive a hotărârii, în cazul contestării deciziei de sancţionare.

(3) În cazul pronunţării excluderii membrul sancţionat este suspendat din toate atribuţiile şi drepturile sale, funcţii numite sau alese, până la rămânerea definitivă a hotărârii.

Art. 9 (1) Cotizaţia de membru PNL se plăteşte individual, în numerar la casieria organizaţiei, prin transfer bancar în contul organizaţiei sau prin mandat poştal expediat pe adresa sediului organizaţiei sau, în lipsa acestuia, pe adresa de domiciliu a preşedintelui organizaţiei.

(2) În nucleele organizaţiilor în curs de constituire precum şi în organizaţiile secţiilor de votare sau organizaţiile de cartier, cotizaţia se poate plăti la secretarul – trezorier al organizaţiei locale sau la trezorierul filialei teritoriale, după caz, pe bază de semnătură în borderoul (tabelul) de strângere a cotizaţiilor.

(3) Secretarul – trezorier, trezorierul, sau altă persoană împuternicită de Biroul Politic Local sau de Biroul Politic Teritorial, depune un exemplar din borderou (tabel) şi cotizaţia colectată la casieria organizaţiei locale (acolo unde există) sau la casieria filialei teritoriale, în schimbul eliberării chitanţei doveditoare a plăţii.

(4) Stadiul achitării cotizaţiei va fi actualizat lunar în baza de date a membrilor organizaţiei.

(5) Se consideră abatere disciplinară şi poate atrage suspendarea din funcţie refuzul încasării cotizaţiei membrilor.

Art.10 (1) În cazul în care pe parcursul activităţii unui membru PNL a survenit una din incompatibilităţile prevăzute la art. 8, lit. c sau e din Statut, dacă acesta nu a plătit cotizaţia lunară pentru 6 luni consecutiv, sau dacă acesta nu-şi prezintă demisia, se declanşează procedura aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 17 din Statut.
(2) Sancţiunile se aplică de către organismele competente prevăzute de art. 19 din Statutul PNL, după împlinirea termenului menţionat în alin. 1 al prezentului articol.
(3) Biroul Politic Local este obligat să-i avertizeze în scris pe membrii PNL care nu şi-au achitat cotizaţia timp de 5 luni, că urmează a fi sancţionaţi dacă nu-şi vor îndeplini această obligaţie în termen de o lună de la data avertismentului.

(4) Biroul Politic Local este obligat să anunţe în următoarele 7 zile Biroul Politic Teritorial sancţiunea aplicată iar, în caz de excludere, să ceară radierea respectivei persoane din baza de date electronică a partidului, în termen de 10 zile de la data luării hotărârii.

(5) După rămânerea definitivă a sancţiunii de excludere, se va publica în presa centrală un anunţ de declarare ca nulă a legitimaţiei de membru PNL a membrului exclus.

Art.11 (1) Demisia se face în scris, datată şi semnată şi se adresează preşedintelui organizaţiei locale din care face parte demisionarul.

(2) Odată cu cererea de demisie se va depune şi legitimaţia de membru.

(3) Demisia, cererea de adeziune şi legitimaţia se îndosariază într-un registru special intitulat „Demisii – Excluderi”.

(4) Documentele se păstrează la secretariatul filialei timp de 5 ani de la data încetării calităţii de membru.

Art. 12 În toate cazurile, persoana supusă unei propuneri de sancţionare va fi invitată în scris, sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, să participe la şedinţa organismului care hotărăşte sancţiunea de către secretarul organismului statutar competent să aplice sancţiunea.

Art.13 (1) Hotărârea de sancţionare se comunică în scris celui sancţionat, care poate face contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare Consiliului de Arbitraj Teritorial sau, după caz, conform Statului, la Curtea de Onoare şi Arbitraj a PNL.

(2) Hotărârile definitive după apel se comunică în scris părţilor interesate.

Art.14 (1) Organismele de conducere competente să hotărască asupra sancţiunii propusă de către organismele de conducere inferioare, pot hotărî validarea, invalidarea, agravarea sau uşurarea sancţiunii.

(2) În toate cazurile, organismele superioare se pot şi autosesiza.

(3) Organismele care judecă o contestaţie sau un apel împotriva unei sancţiuni nu pot hotărî agravarea sancţiunii.

(4) În toate cazurile, membrii reprimiţi în PNL pierd vechimea avută înainte de plecarea din partid, cu excepţia celor care au ocupat demnităţi incompatibile cu calitatea de membru al oricărui partid.

Art. 15 (1) Secretarul coordonator şi secretarii-trezorieri au obligaţia de a întocmi procesele verbale ale tuturor şedinţelor organismelor de conducere şi de a le supune spre contrasemnare preşedintelui filialei sau organizaţiei.

(2) Secretarul coordonator al filialei şi secretarul organizaţiei răspund de activitatea de organizare şi de gestionarea arhivei şi a bazei de date a partidului.

CAPITOLUL III

Dispoziţii organizatorice

Art.16 (1) Hotărârile de convocare ale Adunărilor Generale ale organizaţiilor locale se emit cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Adunările Generale ordinare şi cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare pentru cele extraordinare.

(2) La aceeaşi dată se va transmite Biroului Politic Teritorial, convocatorull alcătuit de Biroul Politic Local, cu respectarea tuturor dispoziţiilor din Statut şi Regulament, cuprinzand membri PNL din evidenta organizaţiei pentru a fi verificat cu baza de date electronică a filialei.

(3) Vizarea convocatorului privind membrii cu drept de vot se realizează în şedinţa Biroului Politic Teritorial în termen de 7 zile de la data emiterii hotărârii de convocare.

(4) Au drept de vot doar membrii PNL care au o vechime de cel puţin trei luni în partid şi cotizaţia achitată inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală.

(5) Membrii PNL care nu figurează în convocatorul vizat vor avea statut de invitat în cadrul Adunării Generale, fără drept de vot.

(6) Plata cotizaţiei de către un membru după vizarea convocatorului nu conferă acestuia dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale.

(7) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi ordinea de zi propusă.

(8) În cazul în care Adunarea Generală este convocată de Biroul Politic Local sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul membrilor organizaţiei, hotărârea de convocare se comunică în termen de 48 ore Biroului Politic Teritorial.

(9) La Adunările Generale participă toţi membrii organizaţiei şi nu doar delegaţi ai organizaţiilor la nivelul secţiilor de votare şi al organizaţiilor de cartier.
(10) Dacă la prima întrunire a Adunării Generale nu se obţine majoritatea simplă a numărului total al membrilor organizaţiei cu drept de vot înscrişi în convocator, se anunţă în şedinţă data celei de a doua convocări, fără a mai fi necesare îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 17 din prezentul Regulament.
(11) Decizia privind data, ora şi locul la care se convoacă a doua Adunare Generală o ia şi o anunţă reprezentantul cu cea mai înaltă funcţie din delegaţia organismului de conducere superior prezent la Adunarea Generală nestatutară.
(12) În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Statutul PNL, la cea de a doua convocare, Adunarea Generala se consideră statutar constituită cu orice prezenţă a membrilor organizaţiei dintre cei înscrişi în convocatorul iniţial.

Art.17 (1) Adunarea Generală a organizaţiei locale se anunţă în termen de 7 zile de la data emiterii hotărârii de convocare, în baza convocatorului vizat de către Biroului Politic Teritorial.

(2) Anunţul se face în toate cazurile prin afişare la loc vizibil la sediul organizaţiei locale sau, în lipsa sediului, la domiciliul preşedintelui organizaţiei precum şi:

a. Pentru organizaţiile comunale şi cele la nivelul secţiilor de votare, prin comunicare pe bază de convocator cu semnătură de luare la cunoştinţă;

b. Pentru organizaţiile orăşeneşti şi cele de cartier prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau convocator cu semnătură de luare la cunoştinţă;

c. Pentru organizaţiile municipale prin respectarea procedurilor de la lit. b şi în plus prin publicarea hotărârii de convocare în cel puţin un ziar local sau judeţean.

Art. 18 Adunarea Generală a membrilor organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are următoarele atribuţii:
a. analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese;
b. alege membrii Biroului Politic pe o perioadă de 4 ani şi îi revocă atunci când se impune. Revocarea o poate cere şi Biroul Politic Local sau o treime din membrii organizaţiei;
c. aprobă la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere măsurile necesare realizării Programului şi strategiei partidului;
d. validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei.

Art. 19 Biroul Politic al organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere, are următoarele atribuţii:
a. planifică, conduce, coordonează şi monitorizează activitatea organizaţiei de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere în intervalul dintre Adunările Generale;
b. organizează campaniile electorale la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere şi răspunde în faţa Biroului Politic Local de îndeplinirea obiectivelor electorale;
c. contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
d. propune Biroului Politic Local lista de candidaţi pentru consilierii locali;
e. îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;
f. organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiunilor sale;
g. propune Biroului Politic Local aplicarea de sancţiuni.

Art.20 (1) Hotărârile de convocare ale Conferinţelor filialelor teritoriale se emit cu cel puţin 90 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Conferinţele ordinare judeţene, 60 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Conferinţele ordinare ale Municipiului Bucureşti şi cu cel puţin 30 zile înaintea datei de desfăşurare pentru cele extraordinare.

(2) La aceeaşi dată se stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa filialei teritoriale.

(3) În termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii de convocare a Conferinţelor filialelor teritoriale ordinare se aprobă şi se vizează de către Biroului Politic Teritorial convocatorul Conferinţei.

(4) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul, ordinea de zi şi norma de reprezentare a organizaţiilor locale.

(5) Conferinţele ordinare ale filialelor teritoriale nu pot avea loc decât după desfăşurarea Adunărilor Generale de alegeri în mai mult de două treimi din localităţile unde există organizaţii în judeţ şi obligatoriu în oraşele şi municipiile judeţului.

(6) În cazul în care Conferinţa este convocată de Biroului Politic Teritorial sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, hotărârea de convocare se comunică în termen de 5 zile Biroului Politic Central.

Art.21 (1) Hotărârile de convocare ale Conferinţelor filialelor judeţene se comunică organizaţiilor locale prin poştă electronică, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire expediată la sediul organizaţiei locale sau, în lipsa sediului, la domiciliul preşedintelui organizaţiei.

(2) Organizaţiile locale vor convoca Adunări Generale pentru desemnarea delegaţilor la Conferinţă cu respectarea procedurilor descrise la art. 16 şi art. 17 ale prezentului Regulament.

(3) La toate Adunările Generale va participa obligatoriu cel puţin un membru al Biroului Politic Teritorial.
(4) La toate Conferinţele filialelor teritoriale vor participa obligatoriu vicepreşedintele, membrul şi secretarul executiv pe regiunea de dezvoltare de care aparţine judeţul respectiv şi cel puţin un alt vicepreşedinte sau membru cu atribuţii specifice din cadrul Biroului Politic Central.
(5) În cazul în care un membru al Biroului Politic Central, inclusiv vicepreşedintele, din motive obiective, nu poate participa la Conferinţa filialei teritoriale respective, Biroul Politic Central va delega în locul acestuia un membru de rang politic egal.
(6) În cazul în care un secretar executiv pe regiunea de dezvoltare, din motive obiective, nu poate participa la Conferinţa filialei teritoriale respective, Biroul Politic Central va delega în locul acestuia un alt secretar executiv.

Art.22 Conferinţele filialelor de sector al municipiului Bucureşti se convoacă după cum urmează: cu respectarea procedurilor descrise la art. 16 şi 17 ale prezentului Regulament, în cazul în care există constituite secţii de cartier ale organizaţiilor de sector; în acest caz organizaţiilor de cartier din fiecare sector li se aplică regimul juridic al organizaţiilor locale PNL.

Art.23 (1) Baza de date electronică actualizată şi convocatorul cuprinzând lista nominală a delegaţilor la Conferinţa filialei teritoriale vizat spre neschimbare se comunică secretarului general PNL cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfăşurării Conferinţei filialei teritoriale.

(2) Biroul Politic Central al PNL poate decide amânarea desfăşurării Conferinţei filialei teritoriale pentru o altă dată dacă constată neconcordanţe între convocator şi baza de date a membrilor PNL.

Art.24 (1) Norma de reprezentare la Conferinţa filialei teritoriale se aplică în raport cu numărul de membri cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală a organizaţiei, precum şi de rezultatul obţinut la ultimele alegeri locale pentru postul de primar şi Consiliul Local.

(2) Organizaţiile locale cu rezultate peste media pe judeţ înregistrate de partid la ultimele alegeri locale, pentru Consiliul Judeţean, vor primi o bonificaţie.

(3) În privinţa rezultatului obţinut la ultimele alegeri locale, pe lângă rezultatul procentual, se va ţine cont şi de numărul de voturi obţinut în respectiva localitate din numărul total de voturi obţinute de PNL în judeţul respectiv.

(4) Norma de reprezentare va fi stabilită de Biroului Politic Teritorial.

Art.25 (1) Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese, se face după termenul statutar prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi validarea alegerilor de către organismele ierarhic superioare abilitate a lua această decizie.
(2) Până la validare, conducerea organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale este asigurată de vechile organisme alese sau numite, cu toate responsabilităţile ce sunt atribuite respectivului organism de conducere.
(3) După validare, vechile organisme de conducere sunt obligate să transfere către noua conducere pe bază de Proces Verbal, toate documentele de evidenţă a membrilor, evidenţă financiară şi patrimonială, evidenţe pe suport magnetic, ştampilele etc.
(4) Nerespectarea obligaţiilor de transfer de evidenţe, atât ca predare cât şi ca primire, atrage după sine sancţiuni statutare ce pot merge până la excluderea din PNL a membrilor responsabili.

Art.26 (1) Hotărârile de convocare ale Delegaţiilor Permanente se emit cu cel puţin 10 zile înaintea datei de desfăşurare în toate cazurile.

(2) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi proiectul ordinei de zi.

(3) Hotărârile de convocare ale Delegaţiilor Permanente se comunică membrilor acestora, precum şi persoanelor care participă cu drept de vot consultativ prin convocator semnat de luare la cunoştinţă sau prin poştă electronică, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art.27 Hotărârile de convocare în şedinţă extraordinară a Birourilor Politice Locale şi a Birourilor Politice Teritoriale se comunică de către secretariatul organismului respectiv imediat membrilor acestora prin orice mijloace disponibile.

Art.28 Alegerea delegaţilor la Congres se va face individual la propunerea Biroului Politic Teritorial de către Delegaţia Permanentă Teritorială.

Art.29 (1) În Delegaţia Permanentă votul deschis se exercită prin vot nominal de preşedinţii filialelor teritoriale, ori de câte ori acest vot se exercită în executarea unui mandat expres.

(2) Delegaţii sau reprezentanţii de drept ai organizatiilor locale sau ai filialelor teritoriale la întrunirile organismelor de conducere superioare la care participă pot primi, din partea organizaţiilor sau organismelor pe care le reprezintă, mandat privind votul pro sau contra asupra unei probleme aflate pe ordinea de zi a şedinţei organismului respectiv.

(3) Nerespectarea mandatului încredinţat va fi analizată la prima întrunire a organismului care a desemnat delegatul sau reprezentantul, putându-se propune sancţionarea acestora proporţional cu gravitatea faptelor.

Art.30 În absenţa preşedintelui şedinţele organismelor de conducere vor fi conduse de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de către preşedinte, sau in lipsa unei desemnări de către vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi primite la ultimile alegeri, prezent la întrunire.

CAPITOLUL IV

Procedura alegerilor în partid

Art.31 (1) Votul în Partidul Naţional Liberal se exercită de regulă, deschis, prin ridicare de mână, sau nominal, când se solicită în mod expres o asemenea procedură.

(2) Procedura votului nominal se aplică numai celui care o solicită.

(3) Hotărârile cu privire la persoane se iau obligatoriu prin procedura votului secret.

Art.32 (1) În toate cazurile de alegeri, inclusiv cele referitoare la desemnarea unor candidaţi pentru funcţiile din Guvern şi administraţia publică centrală, listele de candidaţi se întocmesc în ordinea alfabetică a numelor candidaţilor, precedate de numere de ordine.
(2) Candidaturile se depun sub semnătură de primire, după caz, la Secretariatul General, secretariatul filialei sau organizaţiei până la expirarea termenului de depunere, conform art. 88 din Statutul PNL, precizându-se funcţia pentru care se candidează.
(3) Membrii care îşi depun candidatura pentru funcţia de preşedinte, îşi pot depune candidatura şi pentru cea de membru al Biroului Politic pentru care candidează.
(4) În cazul unor candidaturi multiple pentru funcţia de Preşedinte al PNL, procedurile de vot pentru vicepreşedinţi şi membri ai Biroului Politic Central în cadrul Congresului, se vor desfăşura numai după desemnarea Preşedintelui PNL.
(5) Exercitarea votului se face pentru fiecare funcţie în parte.
(6) În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale, exprimarea votului se va realiza într-o singură etapă, atât pentru preşedinte cât şi pentru membrii Biroului Politic Teritorial, membrii Consiliului de Arbitraj Teritorial şi membrii Comisiei de Cenzori.
(7) În cadrul Adunărilor Generale, exprimarea votului se va realiza într-o singură etapă, atât pentru preşedinte cât şi pentru membrii Biroului Politic Local.
(8) În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale sau Adunărilor Generale, candidaţii la funcţia de preşedinte al filialei sau organizaţiei locale, vor fi trecuţi şi pe lista de candidaţi la funcţia de membru al Biroului Politic Teritorial sau Biroului Politic Local, dacă au depus o candidatură şi în acest sens.
(9) Delegaţii vor putea vota acelaşi candidat aflat atât pe buletinul de vot pentru funcţia de preşedinte, cât şi pe buletinul de vot pentru funcţia de membru al Biroului Politic Teritorial sau Biroului Politic Local.

Art.33 (1) Buletinele de vot vor fi pregătite de către Secretariatul General al PNL, secretariatul filialei sau organizaţiei şi se semnează şi ştampilează de preşedintele comisiei de numărare a voturilor aleasă de organismul respectiv.
(2) Pe buletinul de vot se vor trece funcţiile pentru care se candidează şi în dreptul acestora, numele candidaţilor în ordine alfabetică.

(3) Exercitarea votului se face prin încercuirea numărului de ordine din dreptul candidatului sau candidaţilor preferaţi sau încercuirea numelui candidatului sau candidaţilor preferaţi de cel care votează.

(4) Atât încercuirea mai multor candidaţi decât numărul de funcţii pentru care se candidează, cât şi nemarcarea niciunui candidat prin încercuire conduc la anularea buletinului de vot respectiv.

Art.34 (1) În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale sau Adunărilor Generale, în cazul în care sunt mai mult de doi candidaţi pentru funcţia de preşedinte, dacă nici unul dintre candidaţii individuali pentru funcţia de conducere nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate, se va proceda la un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi clasaţi la primul tur.
(2) Al doilea tur de scrutin se va desfăşura numai dacă, candidatul clasat pe locul doi, va face o cerere scrisă în acest sens, depusă la Comisia de numărare a voturilor aleasă de Conferinţa filialei teritoriale sau Adunării Generale respective.
(3) În al doilea tur de scrutin este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art.35 Preşedintele TNL şi preşedinta OFL fac parte din numărul de membri ai Biroului Politic Local prevăzut de Statut, alegerea membrilor acestui organism de conducere făcându-se pentru un număr de membrii mai mic cu numărul de membri de drept ai Biroului Politic Local.

Art.36 (1) Alegerea membrilor care candidează uninominal pentru organismele de conducere ale partidului, cu excepţia candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, se face astfel:

a. Sunt declaraţi aleşi primii clasaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute, chiar dacă nu s-a întrunit pentru fiecare mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate.

b. Următorii clasaţi sunt declaraţi supleanţi, conform Statutului.

(2) La nivelul Biroului Politic Central, în situaţia vacantării unei funcţii de vicepreşedinte sau membru, se cooptează următorul clasat de pe buletinul de vot, conform Procesului Verbal încheiat la Congresul Extraordinar din 12-13 ianuarie 2007.

(3) La nivelul Biroului Politic Central, în situaţia vacantării unei funcţii de vicepreşedinte sau membru pentru care nu a fost depusă decât o singură candidatură la Congresul Extraordinar din 12-13 ianuarie 2007, funcţia respectivă rămâne vacantă.

Art.37 (1) Ordinea vicepreşedinţilor în organismele de conducere se hotărăşte în Conferinţele filialelor teritoriale şi în Adunările Generale, în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul de voturi obţinute.

(2) Secretarul – trezorier sau secretarul coordonator, se alege de către Biroul Politic Local sau Biroul Politic Teritorial în prima şedinţă, din rândul membrilor Biroului Politic Local sau Biroul Politic Teritorial aleşi la Adunarea Generală sau Conferinţa filialei teritoriale.

Art.38 În caz de egalitate de voturi între doi candidaţi departajarea se face în raport de vechimea în Partidul Naţional Liberal.

Art.39 În caz de egalitate de voturi în cadrul organismelor de conducere se adoptă hotărârea pentru care a votat preşedintele.

Art.40 (1) Membrii aleşi în două funcţii de conducere, incompatibile din punct de vedere al prevederilor art. 12 din Statutul PNL, vor opta în maxim 15 zile calendaristice pentru una dintre funcţiile în care au fost aleşi.

(2) În cazul în care un membru ales nu face această opţiune în termenul menţionat, ultima funcţie în care a fost ales devine vacantă.

(3) Prevederile alin. 2 nu sunt aplicabile în cazul funcţiei în care a fost ales de către Congres.

Art.41 (1) Locurile devenite vacante în cadrul Birourilor Politice Teritoriale, rezultate conform art. 104 din Statut, nu vor putea fi completate decât cu membrii supleanţi aleşi în cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale respective.

(2) Numirea membrilor în funcţiilor rămase vacante, se va face de către Preşedintele filialei teritoriale în cadrul aceleiaşi şedinţe în care se confirmă cooptarea membrului (membrilor) supleant (supleanţi) ca membru (membri) cu drepturi depline.

(3) În cazul cooptării unui membru supleant în cadrul Biroului Politic Teritorial, se va putea numi un nou membru supleant de către Preşedintele filialei teritoriale, numai cu aprobarea Delegaţiei Permanente Teritoriale.

(4) Numărul membrilor supleanţi nou numiţi şi aprobaţi de Delegaţia Permanentă Teritorială, nu va putea depăşi în total, numărul de membri supleanţi prevăzuţi în Statut la momentul cand a avut loc Conferinţa filialei teritoriale, respectiv 2 membri supleanţi.

CAPITOLUL V

Patrimoniul şi fondurile PNL

Art.42 (1) Anual, fiecare filială întocmeşte inventarul bunurilor partidului şi îl comunică până la 1 martie secretarului general al PNL.

(2) Imobilele partidului şi bunurile mobile sunt gestionate de un administrator, numit de Birourile Politice la propunerea şi în subordinea secretarului sau a secretarului general, după caz.

Art.43 Mandatarul financiar prevăzut la art. 97 din Statut este secretarul-trezorier în cazul organizaţiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi trezorierul în cazul filialelor teritoriale.

Art.44 În timpul campaniilor electorale operaţiunile financiare legate de acestea se desfăşoară prin mandatari financiari numiţi conform legii.

Art.45 Prevederile prezentului Regulament se aplică începând cu data adoptării lui de către Delegaţia Permanentă a Partidului Naţional Liberal.

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Delegaţiei Permanente din 10 martie 2007.

10 03 2007


%d blogeri au apreciat: